องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 18 เม.ย. 2565 ]69
2 เอกสารแนะนำ กองคลัง/งานจัดเก็บรายได้ [ 29 เม.ย. 2564 ]101
3 เอกสารแนะนำ กองคลัง/งานจัดเก็บรายได้ [ 12 ก.พ. 2563 ]185
4 ภาษีป้าย ประชาสัมพันธ์ [ 6 ม.ค. 2563 ]156
5 เอกสารแนะนำ กองคลัง/งานจัดเก็บรายได้ [ 3 ม.ค. 2562 ]198
6 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 32 [ 17 ส.ค. 2558 ]190
7 การแจ้งขุดดิน [ 17 ส.ค. 2558 ]183
8 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 17 ส.ค. 2558 ]182
9 การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 17 ส.ค. 2558 ]189
10 การแจ้งถมดิน [ 17 ส.ค. 2558 ]165
11 การรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 17 ส.ค. 2558 ]163
12 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 17 ส.ค. 2558 ]167
13 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2558 ]176
14 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 17 ส.ค. 2558 ]181
15 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 17 ส.ค. 2558 ]179
16 การขอรับบำเหน็จตกทอด(กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) [ 17 ส.ค. 2558 ]179
17 การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2558 ]167
18 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2558 ]171
19 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2558 ]170
20 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 17 ส.ค. 2558 ]185
 
หน้า 1|2|3