องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา [ 18 ส.ค. 2564 ]76
2 การส่งเสริมกีฬา [ 18 ส.ค. 2564 ]69
3 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 14 ก.ค. 2564 ]76
4 แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2564 [ 26 พ.ค. 2564 ]74
5 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 26 พ.ค. 2564 ]71
6 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 20 พ.ค. 2564 ]92
7 ประกาศมาตการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 25 มี.ค. 2564 ]64
8 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจจัดซื้อจัดจ้าง [ 24 มี.ค. 2564 ]59
9 คู่มือการปฏิบัติงาน พ.ร.บ.ภาษี [ 25 ก.พ. 2564 ]192
10 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 25 ก.พ. 2564 ]62
11 ประกาศมาตรการการใช้ดุลพินิจ [ 24 ก.พ. 2564 ]92
12 ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร [ 24 ก.พ. 2564 ]62
13 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 19 ก.พ. 2564 ]90
14 คู่มือการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย [ 17 ก.พ. 2564 ]189
15 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกัน [ 19 ม.ค. 2564 ]200
16 คู่มือการปฏิบัติงาน [ 25 พ.ค. 2563 ]157