องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

     
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
อาชีพ
อาชีพทำการเกษตร
  การทำไร่ส่วนใหญ่ ได่แก่ ข้าวโพด  
  การทำสวนส่วนใหญ่ ได่แก่ สวนมะม่วงและน้อยหน่า  
  การเลี้ยงสัตว์ เช่น โคนมและไก่  
อาชีพค้าขาย
  ตั้งร้านขายอาหาร   ขายของตามครัวเรือน และร้านค้าตามสถานที่ท่องเที่ยว
อาชีพรับจ้าง
  มีทั้งรับจ้างทั่วไป  และเป็นพนักงานของบริษัท
     
หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.
  -รีสอร์ท
12
แห่ง  
  -ปั้มนำมัน
3
แห่ง  
  -ร้านอาหาร
25
แห่ง  
  -บ้านจัดสรร
4
แห่ง  
  -โรงงานขาดเล็ก
2
แห่ง  
  -คายลูกเสือ
4
แห่ง  
  -ฟาร์ม
4
แห่ง