องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +
นางสาวบุษกร ทาสี
  ตำแหน่ง +
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +   08-1948-1659
  อีเมล์ +  admin@muakleksao.go.th
 
  ชื่อ +

นางสาวบุษกร ทาสี

  ตำแหน่ง +
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
  โทรศัพท์ +   08-6344-5995
  อีเมล์ +  admin@muakleksao.go.th
 
 
  ชื่อ +

นางสาวบุษกร ทาสี

  ตำแหน่ง +
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
  โทรศัพท์ +  0-3690-9352 ต่อ 113
  อีเมล์ +  admin@muakleksao.go.th
 
  ชื่อ +

นางรวมพร ไชยหงษ์

  ตำแหน่ง +

หัวหน้าสำนักปลัด

  โทรศัพท์ +   0-3690-9352 ต่อ 111
  อีเมล์ +  admin@muakleksao.go.th

 
  ชื่อ +

นางสาวจินตนา พุทธขันธ์

  ตำแหน่ง +

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทนหัวหน้ากองคลัง

  โทรศัพท์ +   0-3690-9352
  อีเมล์ +  admin@muakleksao.go.th

 
  ชื่อ +

นางประชุม ใจจันทึก

  ตำแหน่ง + รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง )
  โทรศัพท์ + 0-3690-9352 ต่อ 114
  อีเมล์ + admin@muakleksao.go.th
   

 
  ชื่อ +

นางสาวพรรณวลัย ซู

  ตำแหน่ง +
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  0-3690-9352
  อีเมล์ +  admin@muakleksao.go.th
 
  ชื่อ +

นางรวมพร ไชยหงษ์

  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ +  0-3690-9352
  อีเมล์ +  admin@muakleksao.go.th
 
  ชื่อ +

 นางสาวจินตนา พุทธขันธ์

  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ +  0-3690-9352
  อีเมล์ +  admin@muakleksao.go.th