องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
 


โครงการเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อ Norovirus และ legionella spp. ในน้ำอุปโภคบริโภคของโรงแรมในพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก


วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี ดำเนินการจัดโครงการเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อ Norovirus และ legionella spp. ในน้ำอุปโภคบริโภคของโรงแรมในพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก โดยมีวัตถุปประสงค์เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลสถานการณ์ของการปนเปื้อนเชื้อดังกล่าวในน้ำอุปโภคบริโภคที่ใช้ในโรงแรม ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 เพื่อที่จะได้นำมาสรุปวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางในการเฝ้าระวัง และมาตรการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-18
2024-02-05