องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
 


เชิญชวนให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานตลอดจนโรงเรียนและสถานศึกษาจัดงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไป


📍📍 ประชาสัมพันธ์ 📍📍

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

เชิญชวนให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานตลอดจนโรงเรียนและสถานศึกษาจัดงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไป

2024-01-24
2023-12-19
2023-12-12
2023-12-08
2023-12-05
2023-12-04
2023-12-01
2023-11-28
2023-11-01
2023-11-01