องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
 


โครงการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน


โครงการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดการขยายผลสร้างความยั่งยืนในเชิงประจักษ์ อันเป็นการสร้างรากฐานด้วยความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่

#worldsoilday #วันดินโลก #soilswherefoodbegins #FAO #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #sdgsforall #changeforgood

2024-01-24
2023-12-19
2023-12-12
2023-12-08
2023-12-05
2023-12-04
2023-12-01
2023-11-28
2023-11-01
2023-11-01