องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ


วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.
นาย เจด็จ ขำพลอย องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
พร้อมด้วยรองนายก นายชัยวัฒน์ สนิทไชย
นายอนุพงษ์ อยู่คำ 
เลขานายก นายสมศักดิ์ พาที 
และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง อบต.มวกเหล็ก 
ร่วมกิจกรรมแสดงความสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ พร้อมแสดงนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ
บริเวณเสาธงด้านหน้า อบต.มวกเหล็ก

2024-01-24
2023-12-19
2023-12-12
2023-12-08
2023-12-05
2023-12-04
2023-12-01
2023-11-28
2023-11-01
2023-11-01