หนังสือราชการ งานธุรการกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินกรณีออกโฉนดที่ดิน - 19 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรประมาณการโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาสัยคนพิการผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง - 25 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  แผนการตรวจติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสระบุรี - 25 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออกขนาดเล็ก(PM2.5)ในปี2566 - 27 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 23 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม - 27 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรฯ - 23 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  คู่มือเกณฑ์วิธีและแนวทางปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์และอำนวยการสำหรับหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2565 - 20 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 - 30 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข - 30 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดทำอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งปวดล้อม - 30 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ปฏิทินการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ - 30 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การดำเนินการร่วมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. - 27 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การประชุมชี้แจงระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) - 25 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 26 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอส่งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - 17 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 10 - 20 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามาตรา 9 แห่งประมงลกฎหมายที่ดิน - 19 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขตหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตของอปท. - 25 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดกำหนด - 25 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ - 20 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์การพัมนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ - 20 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต - 23 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอสำรวจความต้องการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานอาชีพ ปีการศึกษา 2566 - 23 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์รถดับเพลิง - 25 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2565 - 25 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  การสำรวจพื้นที่หมู่บ้านที่ไม่สามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธษรณูปการ - 23 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุรธรรม จริยธรรมและการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ - 24 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การแต่งตั้งประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ประธาน ก.ถ.) - 20 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญสมัครเข้าเป็นสามชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ อปท. จำกัด - 10 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ 2566 - 21 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566 - 5 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 13 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อทำหน้ที่กำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนฯ - 18 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืการรับโอนพนักงานเทศบาล - 11 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 - 19 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การทำลายและการส่งมอบเอกสาราชการ - 19 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสรรหาผู้แทนเกษ๖รกรเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกรฯ - 19 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การทำลายและการส่งมอบเอกสารราชการ - 20 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ - 19 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2566 - 13 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน - 3 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้ารับการอบรมระบบการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตัวเอง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 13 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือสำรวจพื้นที่หมู่บ้านที่ไม่สามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและรบบสาธารณูปการฯ - 23 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 13 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอรับเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน - 3 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน - 3 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม - 20 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส จังหวัดสระบุรีใสสะอาด 2566 และ งดรับ งดใช้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดฯ - 13 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ส่งรายงานการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ - 10 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศ กำหนดเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร อำเภอมวกเหล็ก - 16 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 ของ อบจ.สระบุรี - 9 มกราคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอรับการสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมไทบอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) - 9 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายฯ - 13 มกราคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ - 25 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 20 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  การตรวจสอบเชิงป้องกันโครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ของ อปท.ภายในจังหวัดสระบุรี - 20 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  การติดตามการพัฒนาช่องทางชำระค่าธรรมเนียมตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมฯ - 23 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การประชาสัมพันธ์สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม Workshop กระทรวงมหาดไทยกับองค์การสหประชาชาติ - 20 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ - 25 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ฯ - 25 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) - 24 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยฯ - 19 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งผู้ทำงานบริการสังคม - 24 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิฐชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุรภาพระบบบริการ - 19 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุฯ - 20 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชาสัมพันธ์การสัมครรางวัลเลิศรัฐ สาชาบริหารราชหารแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจปีงบประมาณ 66 - 20 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษย์ชนประจำปี 2565 - 23 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรการศึกษา สังกัด อปท.เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยฯ - 23 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินฯ - 20 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ - 20 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การรายงานข้อมูลครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนกรณีครัวเรือนในชุมชนเมืองหรือไม่มีพื้นที่ฯ - 20 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 6 มาตรการ ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในสถานศึกษา - 19 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 19 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  การสำรวจข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงานตามโ๕รงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ - 20 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการตั้งคณะรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด - 20 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 19 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  เรียนเชิญเข้าร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) - 16 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด - 19 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ - 20 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อ(ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ - 20 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 - 12 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 9 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอุปถัมภ์กิจการคณะสงฆ์ - 9 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ - 12 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการก่อสร้างถนน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 6 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดขั่วคราวชนิดโรคลัมปี สกิน ในโคนม - 13 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ส่งข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 - 13 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน - 3 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ส่งข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 - 13 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การสำรวจการดำเนินงานของ อปท.ในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Service) - 11 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาล - 4 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และประชาสัมพันธ์โครงการพาณิชย์...ลดราคา!ช่วยประชาชน ปี 2565(งวด2) - 9 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิยประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรับบาลและกระทรวงมหาดไทยฯ(เดือนมกราคม2566) - 11 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือนมกราคม 2566 - 11 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด้พระภิกษุในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป - 9 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำตราเครื่องหมายของ อปท. - 9 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม - 11 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2565-2566 - 5 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ - 4 มกราคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 12/2565 - 9 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2566 - 12 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ของเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำผี 2566 - 17 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารของ อปท. - 12 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ประกาศคระกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังคงามคิดเห็น การปึกษาหารือและการมีส่วนรร่วมฯ - 6 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  การจัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม่ - 12 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฯ - 12 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตลอดช่วงวัย - 13 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนบัสนุนอาหารเวริม(นม)ฯ - 13 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 - 12 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  สำราจข่้าราชการครู และบุคลการกรทางการศึกษาผู้เป็นจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดสระบุรี - 12 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  หารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561 - 9 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล(เพิ่มเติม) - 9 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษาปี66 - 12 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การเปิดรับสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.และสมาชิก ช.พ.ส.เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี - 12 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  หารือการใช้หลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ - 12 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 13 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  การจัดซื้อวัสดุในกิจกรรมสาธารณะเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย - 13 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมหลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ - 12 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ปีงบประมาณ 2566 - 12 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรากรเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงเทสกาลฯ - 12 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามาตรา 9 - 9 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  การติดตามการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกของกรมโยธาธิการและผังเมือง - 11 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 11 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ฯ - 11 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท.เข้ารับการประเมินพัฒนาคุรภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท - 9 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญครูปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)และโรงเรียนสังกัดอปท.สมัครอบรมโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น - 11 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา - 11 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน ครั้งที่ 12 - 11 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  แจ้งผลการขอรับเงินอุดหนุน - 5 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 5 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 5 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ - 10 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาคำพิพากษาคดีปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - 6 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขยายเวลาเปิดระบบชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณฯ - 6 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 18 (MU Safe School Virtual Workshop18) - 6 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์เด็กปฐมวัย และรายงานผลการดำเนินงานฯ - 6 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสำรวจข้อมูลโ๕รงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกฯ - 13 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิยประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการสาธารศุในชุมชนโดยกลไกลการสนับสนุนจากองทุนฯ - 12 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 11 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 4 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดขั่วคราวชนิดโรคลัมปี สกิน ในโคนม - 10 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอรับการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 - 9 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งการ Update โปรแกรม NHSO UCAuthentication MX เพื่อรองรับการต่อ License ปี 2566 - 5 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  เร่งรัดการบันทึกข้อมูลระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ - 5 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่วไปฯ - 5 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญร่วมบำเพ็ญเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ฯ - 5 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  มาตรการรักษาความสะอาดและจัดการขยะช่วงเทศกาลปีหม่ พ.ศ.2566 - 5 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 - 5 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 - 5 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  การบันทึกข้อมูลระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 4 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมชิงรางวัล the king of thailand vetiver awards - 4 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 2566 - 4 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเข้มแข็งฯ - 4 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. - 4 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)ระยะที่ 5 (เพิ่มเติม) - 5 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 - 5 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  แนวทางจัดกิจกรรมจักยานขาไถ Balance Bike ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและปลูกฝังความีน้ำใจนักกีฬา - 5 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  แนวปฏิบัติการลดภาระงานครูที่นอกเหนือจากภาระการสอนในสถานศึกษาสังกัด อปท. - 5 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ติดตามเด็กในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กฯ - 4 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การปรับปรุงเมนูการใช้งานและประเภทสิ่งปลููกสร้างระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - 4 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  การปิดประกาศบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ - 3 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปณกรณีพิเศษฯ - 4 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของขวัญในงานวันเด็กแห่งชาติ - 5 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเรียนเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 - 4 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ขอรับบริจาคเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 - 4 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นประธานกรรมการตรวจพัสดุ - 30 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 6 ธันวาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 - 8 ธันวาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 11/2565 - 2 ธันวาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ - 16 ธันวาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 - 16 ธันวาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม - 16 ธันวาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้แทนองค์การบริส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการบริการกองทุนฯ - 7 ธันวาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 15 ธันวาคม 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 16 ธันวาคม 2565 [ กองคลัง]
  การชำระเงินสมทบประจำปี 2566 และรายงานค่าจ้างประจำปี 2565 - 1 ธันวาคม 2565 [ กองคลัง]
  การเชิญชวนรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey - 16 ธันวาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งขยายระยะเวลาการเปิดระบบชำระเงินค่าลงทะเบียน - 15 ธันวาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. - 16 ธันวาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอให้เร่งรัดการฉีดวัควีนโควิด 19 วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน 4 ปี - 16 ธันวาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรระบบควบคุมอัตโนมัติและอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานประปาชั้นสูง - 15 ธันวาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล - 15 ธันวาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 - 13 ธันวาคม 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 13 ธันวาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ฯ - 13 ธันวาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. ตามนโยบายการจัดการและดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงฯ - 13 ธันวาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันการจมน้ำปีงบประมาณ 2566 - 13 ธันวาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ส่งสัญญาจ้าง - 13 ธันวาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 7 ธันวาคม 2565 [ กองช่าง]
  การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง - 2 ธันวาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การทำกิจการนอกเขตเทศบาล - 2 ธันวาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 5 ธันวาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศคืนเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี - 24 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 2 ธันวาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ให้ออกคำสั่งหักเงินรายของนาย ชิลนะกร จาดสุวรรณ์ เพื่อส่งชำระหนี้สหกรณ์ฯ - 30 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ให้ออกคำสั่งหักเงินรายของ นายชิลนะกร จาดสุวรรณ์ เพื่อส่งชำระหนี้สหกรณ์ฯ - 30 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญอบรมการใช้โปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น Version 2565 ฯ - 8 ธันวาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 6 ธันวาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล - 21 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสระบุรี - 30 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอลดค่าขยะรายเดือน - 2 ธันวาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 17 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งการเปลี่ยนแปลง - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ - 28 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ข้อสั่งการแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุมางถนน - 30 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน ธ.ค.2565 - 1 ธันวาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิยประชุมเตรียมความพร้อมแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. - 29 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม ประจำเดือนธันวาคม 2565 - 29 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการโรงผลิตไฟฟ้า - 23 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี - 15 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม Open House - 29 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอส่งรายงานและหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนพร้อมรายงานการดำเนินโครงการจ้างครูขาดแคลน2565 - 1 ธันวาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 23 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งคู่มือบำรุงทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล - 28 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกพุธรักษาสัญลักษณ์งานวันพ่อแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565 - 25 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. - 24 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 21 ธันวาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์เอกสารและภาพถ่ายการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ - 24 พฤศจิกายน 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว พ.ศ.2565-2566 - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอส่งคู่มือตามแนวทางประมวลกฎหมายยาเสพติด - 16 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร - 29 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอแจ้งระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา - 28 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. - 29 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ ปท. - 29 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งการขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 6 ธันวาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - 2 ธันวาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือส่งแบบสำหรับติดตามและประเมินผลการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง - 2 ธันวาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของอปท.ในจังหวัด - 2 ธันวาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แนวทางการแฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังของ อปท. - 2 ธันวาคม 2565 [ กองคลัง]
  การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 (เทศบาลและอบต.) - 30 ธันวาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ข้อหารือการปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี - 2 ธันวาคม 2565 [ กองคลัง]
  เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - 2 ธันวาคม 2565 [ กองคลัง]
  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2565 - 25 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ตลาดน่าซื้อ ขายสินค้าได้มาตรฐาน มอก. - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญชวนกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ.2565 - 2 ธันวาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล - 28 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน - 2 ธันวาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แนวทางการบูรณาการกิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ฯ - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอให้พิจารณาคัดเลือกแหล่งน้ำที่มีความเหมาะสมที่จะจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ - 1 ธันวาคม 2565 [ กองช่าง]
  การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันที่ 5 ธันวาคม 2565 - 29 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การควบคุมและการป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินของ อปท. - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542ฯ - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2566 - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติฯ - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ (ไตรมาส4/2565) - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การอบรมหลักสูตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการป้องกันแก้ไขความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง - 28 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ ลดโลกร้อนกับLESS - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินเบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ฯ - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์คนตาบอดระดับจังหวัด - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการและแนวทางปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 - 28 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้ฯ - 28 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษภายใต้โครงการ Be Internet Awesome - 29 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ติดตามผลดำเนินงานตามบันทึกคงามเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนฯ - 29 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การแจ้งเวียนการประกาศเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ - 24 ธันวาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แผนปฏิบัติงานเก็บรวบรวมและกำจัดขยะอันตรายชุมชนของ อปท.ที่เป็นจุดรวบรวมปีงบประมาณ 2566 - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ - 15 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอรับการสนับสนุนบริจาคเงิน สิ่งของ เพื่อมอบให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี วันธารน้ำใจสู่กาชาดสระบุรี - 28 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอมวกเหล็กแทนตำแหน่งที่ว่าง - 23 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความนนุเคราะห์วิทยากร - 22 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 27 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ทีมดับเพลิง ทีมกู้ชีพ พร้อมรถดับเพลิงและรถกู้ชีพ เข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงฯ - 22 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก - 22 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ - 21 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  รายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย - 21 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แจ้งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น - 21 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล - 15 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งแบบประเมินความเสียหายด้านพืชและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย - 21 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การคาดการณ์ช่วงเวลาที่สถานการณ์น้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ - 21 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ข้อเสนอในการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตรตำบล (ศส.ปชต.) - 21 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  รายงานการใช้จ่ายโครงการบูรณาการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ฯ - 21 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 - 1 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการที่ประสงค์ขอตรวจสอบการอนุญาตนำรถภายใต้มาตราการควบคุมการนำเข้า - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document ผ่าน e-Service Catalog - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566 - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อ วิธีดำเนินการและการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ อปท.วางและจัดทำผังเมืองรวมร่วมกัน - 8 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  เชิยร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้เท่าทันและป้องกันยาเสพติดด้สยการพัฒนาทักษะ - 8 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกินฐานราก ปี 2565 - 28 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 23 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง 2564 ประจำปี 2566 - 28 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม(ผู้มีใบอนุยาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) - 28 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้ฯ - 28 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเครษฐกิจพอเพียง - 25 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอแจ้งประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชนภายในประเทศ - 23 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องวิธีดำเนินการและการกำหนดค่าใช้จ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ - 24 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอแจ้งการดำเนินการวางแลจะจัดทำผังเมืองรวม มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 - 24 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ฯ - 23 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอส่งคู่มือประชาชน ลดโลกร้อน ด้วยปูนลดโลกร้อน - 23 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 ฯ - 23 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กนดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 - 28 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 23 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรับรองสถานการ์ภัยแล้งฯ - 23 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  การแก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย - 21 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิทรรสการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ - 21 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แนวทางการปฏบัติเกี่ยวกับแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเรื่องความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - 15 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 ฯ - 18 พฤศจิกายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น - 18 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566 - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทย - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้ดำเนินการสั่งจ่ายเช็คชื่อสหกรณืใหม่ - 1 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนดำเนินงาน - 14 พฤศจิกายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แผนป้องกันและดับไฟป่าจังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 7 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 15 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 6 ก้าวด้วยธรรม ก้าวด้วยใจ เพื่อสร้างโรงพยาบาล - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การรับรองรายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท. - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาการพัมนาศักยภาพของท้องถิ่นสู่ความเป็นเมืองฯ - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งประกาศรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง - 16 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 7 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2565 - 17 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งการขออนุญาตติดตั้งป้าย - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน - 21 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 - 21 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือหักเงินพนักงานส่งค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้า - 18 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  รายงานประจำปี 2564 - 14 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แก้ไขข้อมูลจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2565 - 18 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ - 15 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอรับการสนับสนุนน้ำดื่ม - 16 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  อุบัติเหตุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก - 10 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด - 11 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำฯ - 11 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของ อปท.(ครั้งที่1)ออนไลน์ - 22 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ฯ - 21 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. เดือน กก.ย.2565 - 18 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท.ประจำเดือน ต.ค.2565 - 21 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการการอบรมบุคคลในท้องถิ่นที่ประสงค์จะเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่นฯ - 21 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 21 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอแจ้งยุติการอุดหนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินให้แก่หน่วยงานปฏิบัติการแพทย์หรือสถานพยาบาลฯ - 21 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของสถานศึกษาระดับฐมวัยฯ - 21 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ(Wetlands)ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ - 18 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์(ร่าง)หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านการทุจริต - 18 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ การจัดการสิ่งปฏิกูลของ อปท. - 21 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืการตรวจสอบประวัติการอบรมและประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรสถาบันคุรุพัฒนา - 21 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)2565และโครงการโรงเรียนปลอดขยะฯ - 21 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพฯ - 18 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขอทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ - 18 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยการน้ำแห่งชาติ (2566-2570) - 18 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขอขยายเวลาสำหรับหน่วยปฏิบัติการแพทย์ - 14 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ผลการตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยตำบลมวกเหล็ก - 10 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  สรุปประเด็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการประชุมบริหารจัดการสถานกราณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือ - 14 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2565 - 14 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  สำรวจการใช้งานระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน - 14 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือนตุลาคม 2565 - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่นฯ - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชนฯ2566 - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่3) 2565 - 9 พฤศจิกายน 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันฯ - 9 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564 - 9 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การบันทึกข้อมูลกลางจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท.ลงในระบบข้อมูลกลาง อปท.ระยะ 2 - 9 พฤศจิกายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 27 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอส่งคู่มือบำรุงทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการการพัฒนาบุคลากรระดับท้องถิ่น - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีที่ดินและทะเบียนทรัพย์สิน - 10 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้เท่าทันและป้องกันยาเสพติดด้วยการพัฒนาทักษะสมอง - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ชี้แนวทางการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบบัญชีผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การดำเนินมาตรการเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด อปท - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีพื้นที่ดำเนินการรวมถึงไม่มีพื้นที่ส่วนกลางเพียงพอในการจัดทำถังขยะฯ - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาฯ - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การกำหนดภาระงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และมาตรฐานการประเมินตำแหน่งฯ - 8 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 - 9 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  หารือการดำเนินการอนุญาต/เพิกถอนใบประกอบกิจการพอหักเอกชน ตามพระราชบัญญัติหอพัก 2558 - 10 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 9 พฤศจิกายน 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัด อปท. - 10 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 10 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด้กปฐมวัย ครั้งที่ 9/2565 - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอประชาสัมพันธ์การแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7 (สระบุรี) - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  กำชับมาตรการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท. - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ฯ - 2 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศผลการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด - 31 ตุลาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ฯ - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ - 8 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 8 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย - 28 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ซักซ้อมตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียม - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ฯ - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งมติทีประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลาง โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุรภาพการศึกษาและเครื่องประเมินฯ - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2561 - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อปท. - 8 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2565 - 8 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดส่งเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 2 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดอปท.ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น 2564 - 8 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเกิดเพลิงไหม้อาคารที่เข้าลักษณะเป็นเขตเพลิงไหม้ฯ - 7 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการสำรวจออกแบบประมาณราคาควบคุมงานก่อสร้างระบบท่อ - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ติดตามขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลป้ายและสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ข้อหารือกรณีราษฎรมีทะเบียนบ้านไม่ตรงตามแนวเขตการปกครอง - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย (ฉบับที่2) พ.ศ.2565 - 7 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฯ - 8 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แผนพัฒนาเด็กปฐม พ.ศ.2564/2570 - 7 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์ผลงานข้าราชก - 7 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย สวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย - 7 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น - 7 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  รายงานผลการดำเนินงานเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2565 - 1 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การเตรียมการป้องกันอุบัติเหตุภัยในช่วงวันลอยกระทง 2565 - 1 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 - 1 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอให้ตอบแบบสำรวจความต้องการการพัฒนาบุคลากรระดับท้องถิ่นในกลุ่มเป้าหมายที่ปฏิบัติงานในบาทบาทอาสาสมัคร - 8 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การดำเนินงานโครงการนวัตกรรม ตำบลร่มเย็น อบต.รางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา - 9 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  หารือการจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 10 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 - 8 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  สลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2565 - 8 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ปราสัมพันธ์รับโอนพนักงานครูเทศบาล - 4 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดกิจกรรมปั่นให้สุด มาหยุดที่มวกเหล็ก โครงการท่องเที่ยวเชิงกีฬาปั่นจักรยานจังหวัดสระบุรี - 9 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศใช้แผนพัมนาท้องถิ่นฯเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 31 ตุลาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แจ้งประชาสัมพันธืให้ทราบ - 10 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ - 10 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด - 4 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การทดสอบวัดระดับความรู้ภาาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2565 - 7 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะ อปท. - 7 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 1 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งกำหนดการนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่2/2565 - 2 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 4 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - 7 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้านสถานบริการสถานที่ประกอบธุรกิจฯ - 7 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวบุคลากรเป็นคระกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ,คระกรรมการกำหนดราคากลาง - 4 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอความช่วยเลือกเกี่ยวกับทางเข้า-ออกบ้านพักอาศัย - 4 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้าง กำหนดราคากลางฯ - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ(ผ่านระบบออนไลน์)เนื่องในวันผังเมืองโลก พ.ศ.2565 - 26 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ - 4 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายปนะจำปีงบประมาณ 2567 - 2 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและเสียง - 5 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ซักซ้อมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติดของ อปท. - 2 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การบันทึกข้อมูลภารกิจถ่ายโอนของ อปท. ในระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) - 2 พฤศจิกายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ส่งข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) เพิ่มเติม - 4 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  รายงานจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิ้นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. - 2 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 31 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์การรับโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมารจากกองทุนส่งเสริมการจัดการสวสัดิการสังคมฯ - 1 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ครั้งที่ 1/2566 - 27 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 10/2565 - 31 ตุลาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน พ.ย.2565 - 31 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์สีทาภายนอก - 31 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยฯ(เดือน พ.ย.2565) - 31 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 21 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลตำนานคาวบอยมวกเหล็ก ครั้งที่ 3 - 26 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี - 26 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอนำส่งประกาศสอบราคาจ้าง - 2 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน - 2 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) - 1 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ส่งข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน (ครั้งที่2) - 2 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ภาตเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 3 พ.ย.2565 - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การประกาศดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ - 2 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 - 2 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานการเงินภาพรวมเพื่อการบริหาร สำหรับหน่วยงานของรัฐ - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลงเพื่อสร้างการรับรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด - 31 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประชาสัมพันธ์อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.(ฉบับที่ 3)2565 - 31 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอรับทราบรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุกรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดกิจกรรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ - 31 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคลการและส่งคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ - 31 ตุลาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ 17 - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้สยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) - 21 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  รายงานผลการดำเนินโครงการของ อบต.มวกเหล็ก - 1 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ส่งใบเสร็จรับเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ - 26 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การดำเนินการเกี่ยวกับระบบจดทะเบียนพาณิชย์ - 2 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  รายงานผลการดำเนินโครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมฯ - 31 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ - 31 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจออนไลน์ การรับรู้ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพฯ - 31 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์(ร่าง)หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านทุจริตศึกษา 2565 - 31 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุฯกรณีกรมบัญชีกลางโอนไม่สำเร็จฯ - 19 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคลหรืองค์กรฯ - 31 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แนวทางและกรอบเวลาเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2567-2570 - 28 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร - 31 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ติดตามและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือแก้ปัยหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุอุทกภัย - 31 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจเตาเผาศพในวัด - 31 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  รายงานผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 - 31 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ตอบรับเงินค่าแบบพิมพ์ - 21 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2565 - 31 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการอุดหนุนโรงเรียนหลังเขา - 28 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ - 26 ตุลาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูงของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ - 26 ตุลาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การโอนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 27 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้า - 31 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการการตัดสินการประกวดกระทง - 27 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การควบคุมดุแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ - 31 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามมาตรฐานว่าด้วยการควบคุมอาคารของวัดคาทอลิก - 31 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - 31 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการอุดหนุนโรงเรียนหลังเขา - 31 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท - 27 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือตอบแบบแสดงความคิดเห็น ร่าง ประกาศจังหวัดสระบุรี ข้อกำหนดจริธรรมจังหวัดสระบุรี - 26 ตุลาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การถวายผ้ากระฐินพระราชทานของกรมการปกครอง ประจำปีพุทธศักราช 2565 - 27 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิงและรถฉุกเฉินพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถ - 28 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต - 25 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 26 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 26 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 26 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี - 27 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดกิจกรรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน - 25 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  บัญชีนวัตกรรมไทย - 26 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย - 26 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  รายงานผลการดำเนินเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2565 - 28 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการแข่งกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์2565 - 26 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 - 27 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ส่งแบบตอบรับเป็นคณะกรรมการการตัดสินการประกวดกระทงสวยงาม - 27 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - 19 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งแนวทางและกรอบเวลาเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2567-2570 - 25 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  แจ้งให้ปฏิบัติตามกฏหมายประกันสังคม - 10 ตุลาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - 3 ตุลาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ของ อบจ.สระบุรี - 25 ตุลาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอเชิญประชุม - 25 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  จัดกิจกรรมการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย - 25 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ อปท. - 20 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย - 21 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  หารือแนวทางการขอเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งฯ - 25 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท.ในประเทศไทย - 26 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคลหรืองค์กรฯ - 25 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ - 1 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งหนี้ค่าแบบพิมพ์และค่าขนส่ง - 26 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคระาห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการสำรวจออกแบบประมาณราคาและควบคุมงานก่อสร้างระบบท่อจ่ายน้ำฯ - 19 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท.ประเทศไทย - 19 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 4 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก - 25 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แนวทางการจ้างที่ปรึกษา - 25 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด 2565 - 28 ตุลาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  รายงานผลการดำเนินโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2565 - 28 ตุลาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - 7 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ - 9 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฯ - 25 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัยหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่หากเกิดอุทกภัย - 25 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 11/2565 - 20 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การสมัครเป็นสมาชิก (APCAD) - 18 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความร่วมมือตกลงร่วมมือระหว่างประเทศฯ - 20 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้ง35/2564 และครั้งที่ 36/2564 - 7 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือหน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 - 10 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ - 26 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอรับทราบรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุกรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ - 26 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งปรับแนวทางป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ในสถานศึกษาฯ - 26 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งชำระค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - 26 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น - 17 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมงานกิจกรรม Open House โครงการเหมืองฯและโครงการโรงไฟฟ้าฯ - 17 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนเทศบาลและผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลฯ - 17 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล - 11 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ - 10 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  คู่มือการปฏิบัติงานตามประกาศคณะกรรมการผังเมืองฯ - 25 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 11 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอคืนเงินโครงการซึ่งรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - 25 ตุลาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมเก็บขยะ - 25 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อการป้องกันและแก้ปัญหาสาธารณสุขในช่วงสถานการณอุทกภัย - 19 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอรับทราบรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุกรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ - 25 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 19 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร - 4 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ต.ค.2565 - 20 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล - 11 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 17 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 7 ตุลาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570)ของ อบจ.สระบุรี - 19 ตุลาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565 - 19 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งฯ - 20 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศการประชาคมระดับจังหวัด - 7 ตุลาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการแก้ไขการจัดสรรเงินภาษีให้แก่ อปท. - 20 ตุลาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัมนาท้องถิ่นของ อปท. - 20 ตุลาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความร่วมมือแจ้งการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัยหาสาธารณสุขฯ - 26 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย(พ.ศ.2560-2570) - 18 ตุลาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ 5 - 19 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การให้ความช่วยเหลือ อปท.ในการฟื้นฟู บูรณะ ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์หลังเกิดอุทกภัย - 20 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท. - 20 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการฯ - 18 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  หารือการอุทิศที่ดิน - 17 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ผลการคัดเลือก อปท.ที่มีผลงานเป็นประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ - 17 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งชำระค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบอผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สินฯ - 17 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  การตรวจสอบแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2567-2570 - 17 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 7 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ - 17 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 17 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีผู้มีสิทธิย้ายภูมอลำเนา) - 7 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การรับรองรายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท. - 18 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การขออนุมัติยกเว้นระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ - 12 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 18 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่อปท. - 12 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การไว้อาลัยจาเหตุสะเทือนขวัญในพื้นที่อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู - 20 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนกันยายน 2565 - 20 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542ฯ - 20 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. - 20 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 6 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 4 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติฯ - 10 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้สยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟ้าฯ - 21 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุฯ - 21 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การสำรวจข้อมูลเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือสำหรับคนพิการทางการมองเห็นที่ประสบสาธารณภัย - 21 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การสำรวจข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของ อปท. - 21 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งการเปิดตรวจ - 10 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในมหาพระกรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้านวันสวรรคต 13 ต.ค.2565 - 10 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2564 - 7 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมพิธีปิดโครงการออมสิน อาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน - 10 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 - 17 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  รายงานจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 - 12 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 - 17 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม - 3 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความร่วมมือหักเงินพนักงานส่งค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ - 10 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรนคต 12 ต.ค.2565 - 10 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2565 - 17 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขออนุญาตจัดกิจกรรมวิ่ง รายการ MUAK LEK TRAIL 2022 ครั้งที่ 2 - 5 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การร้องเรียน กรณีโทรสายด่วนการแพทย์ 1669 - 14 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การสำรวจข้อมูลการเกิดอุทกภัย และการให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของ อปท. - 12 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก - 12 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 - 3 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับทางเข้า-ออกบ้านพักอาศัย - 18 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  การขอความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบกลิ่นและหมอกควัน - 19 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสระบุรี - 17 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2565 - 17 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 11 ตุลาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 11 ตุลาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 11 ตุลาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอความร่วมมือติดตามสถานการณ์ และดำเนินมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายฯ - 10 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 10 ตุลาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเชิญประชุมโครงการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปบมวัยด้านสุขภาพ 4D - 10 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  สำรวจรายชื่อข้าราชการ พนักงานครู ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงารครูฯ - 10 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล - 21 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลฯ - 6 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง)ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ พ.ศ.... - 10 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสฯ - 12 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แนวทางการจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปรายงานการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันในช่วงโควิด-19 - 11 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี 2565 - 11 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ข้อบังคับคุรถสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ - 11 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการฝึกอบรมผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐที่มีคุณสมบัติด้ารคุณวุฒิการศึกษาฯ - 11 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2567 - 12 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ซักซ้อมแนงทางการส่งเสริมเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 - 6 ตุลาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตร(ฉบับบที่2)2565 - 6 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินคดีของผู้สมัครรับเลือกตั้ง - 6 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2565 - 6 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565 ฯ - 6 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากลิ่นและหมอกควัน - 6 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน - 6 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล - 26 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาลฯ - 4 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งรายงานการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนเทศบาล และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคณะกรรมการฯ - 30 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การขอต่อใบอนุญาตตลาดสีทองคำ - 11 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  เสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพสายตาผู้สูงอายุ - 12 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ตรวจสอบผู้ที่ได้รับเครื่องราชิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายฯ - 10 ตุลาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การถวายผ้ากฐินพระราชทานของกรมการปกครอง ประจำปี 2565 - 29 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 7 ตุลาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรอบแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านรังวัด - 10 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565 - 6 ตุลาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเงิน - 11 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเงิน - 11 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งการรับขึ้นทะเบียนเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ งีงบประมาณ 2566 กรณีย้ายภูมิสำเนา - 10 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ส่งข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 - 17 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการออมสิน อาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน - 29 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การยืนยันงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก - 27 กันยายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 9/2565 - 30 กันยายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประเมินความพึ่งพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ - 4 ตุลาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 29 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม (ประจำเดือน ต.ค.2565) - 3 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 อ. - 30 กันยายน 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 อ. - 30 กันยายน 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 อ. - 30 กันยายน 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดกองช่างเพื่อออกแบบ/รับรองแบบงานก่อสร้าง - 28 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน ต.ค.2565 - 30 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากกลิ่นและหมอกควัน - 27 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งใบเสร็จรับเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ - 28 กันยายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประกาศใช้ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ อบจ. - 23 กันยายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมครูและผู้ดูแลเด็ก สังกัด อปท. - 26 กันยายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งผลกาประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) ผลการประเมิน SAR - 5 กันยายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการฝึกอาชีพ ปีการศึกษา 2565 - 30 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  รายงานผลการดำเนินงาน โ๕รงการ ส่งเสริมสุขภาพ (สปสช) ปี 2564 - 4 ตุลาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกและขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมิน QC100 - 23 กันยายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี - 29 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 3 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 3 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  แจ้งผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน - 4 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน - 4 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของอปท. รายปี (มฝ.1) - 29 กันยายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลัดสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรือันตรายจากชุมชนอบ่างปลอดภัยฯ - 30 กันยายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศกรมอนามัยฯ - 29 กันยายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การขอหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำฯ - 30 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดำเนินการในอุทยานแห่งชาติฯ - 29 กันยายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้ อปท. - 29 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. เดือน ส.ค.2565 - 30 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. - 26 กันยายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเสนอโครงการเด็กบ้านหมากแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ - 7 ตุลาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  รายงานสรุปแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการต่อหน่วยงานรัฐ - 4 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การควบคุมและป้องกันการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB ฯ - 6 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 6 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงิน้บี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 65 - 6 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 3 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน - 6 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกฯ - 6 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนฯ65 - 7 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข็มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น)ประจำปี 65 ระดับภาค - 7 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 7 ตุลาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 4 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 - 6 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับปีงบประมาณ 2567ฯ - 6 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตหรือขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการขุดลอกการใช้แหล่งน้ำสาธารณะฯ - 6 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน - 7 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  หารือการดำเนินการคืนค่าตอบแทนในการขออนุญาตมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน - 7 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศษฐกิจฐานรากปี2565 - 10 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกฯ - 10 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  หารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 7 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสฯ - 26 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอให้สำรวจตรวจสอบแหล่งน้ำ จัดทำแผนและดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชฯ - 26 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 21 กันยายน 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 26 กันยายน 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอส่งคืนเงินโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 2565 - 27 กันยายน 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2565 - 22 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอสนับสนุนการดำเนินงานโครงการคาร์กิลล์มีทส์ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ให้ผู้พิการตามมาตรา35/2566 - 23 กันยายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 26 กันยายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  เสนอโครงการการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.มวกเหล็ก ปีการศึกษา 2566 - 21 กันยายน 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 - 27 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมควบคุมโรคฯ - 27 กันยายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542ฯ - 27 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  ผลการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565 - 26 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทางธงชาติไทย ฯ - 27 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 - 27 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 - 26 กันยายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ - 26 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอเชิญร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการอปท.ฯ - 27 กันยายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขออนุญาตติดป้ายประชาสัมพันธ์งาน - 22 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งภารกิจการจัดงาน Soft Openning โรงเรียนนายเรืออากาศฯ - 15 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการและพนักงารส่วนตำบลฯ - 26 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลฯ - 22 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ - 21 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ทีมกู้ชีพพร้อมรถฉุกเฉิน เข้าร่วมซ้อมแผนอุโมงค์ถล่ม - 22 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญร่วมประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยื่นฯ - 27 กันยายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ตอบรับการโอน(ย้าย)และประสานวันรับโอน - 21 กันยายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดงานสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างอปท.ประจำปี 2565 - 27 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขอนุญาตก่อสร้าง คัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคารฯ - 28 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอเชิญชวนร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ - 28 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญชวนร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีฯ - 28 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ อปท. - 27 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์โครงการไฟฟ้า ฯ 2/2565 - 20 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ตอบรับคณะศึกษาดูงาน - 19 กันยายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเงิน - 2 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเงิน - 2 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงิน - 2 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งเตรียมความพร้อมรับสถานการณน้ำหลากฯ - 25 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  รายงานการสำรวจนาร้างและที่ดินเปล่า - 26 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  แจ้งผลการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - 7 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การจัดประชุมสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนมวกเหล็ก สระบุรี - 12 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล จำนวนวัตถุระเบิดคงเหลือประจำคลังเก็บรักษาวัตถุระเบิด - 14 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งรายงานรายชื่อผู้ประกันตนที่ยังไม่เลือกสิทธิการรักษาพยาบาล - 30 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  จัดส่งหนังสือแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี 2564 - 15 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร - 13 กันยายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ - 15 กันยายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2565 - 16 กันยายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือหักเงินพนักงานส่งค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ - 9 กันยายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)ในการตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำฯ - 19 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย - 6 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  เรียกเก็บเงินค่าขนส่งบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ฯ - 20 กันยายน 2565 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  ขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุ่นที่ 209 - 19 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความช่วยเหลือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมทางดับ - 21 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลมวกเหล็ก - 21 กันยายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดประชุมสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนมวกเหล็ก สระบุรี - 19 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  การนนำกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมฯ - 13 กันยายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม - 1 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์(1คน1ต้น) - 21 กันยายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ - 13 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน กันยายน 2565 - 1 กันยายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งหนี้ค่าแบบพิมพ์และค่าขนส่ง - 15 กันยายน 2565 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตคนพิการฯ - 16 กันยายน 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโ๕รงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - 22 กันยายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - 19 กันยายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แนวทางการปฏิบัติการให้มีสิ่งก่อสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติฯ - 22 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  ส่งคำสั่งแต่งต้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง - 20 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุรภาพชีวิตคนพิการฯ - 22 กันยายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น - 22 กันยายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินฯ - 22 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือน ส.ค.2565 - 22 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. เดือน มิ.ย.-ก.ค..2565 - 22 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 12 กันยายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์เน้นและส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้าน - 12 กันยายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 - 30 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 9 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน - 9 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  กวดขันดูแลความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ - 9 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  การสำรวจข้อมูลการก่อสร้าง/ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านตามบัญชีนวัตกรรมไทย - 13 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรบทบาทและอำนาจหน้าที่ของอปท.ฯ - 5 กันยายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การรับรองรายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท. - 12 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดอปท.ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น 2564 - 15 กันยายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย ฯ - 15 กันยายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรของอปท.ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างเดือน ต.ค.65-เม.ย.66 - 13 กันยายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความร่วมมือสำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ2566 - 15 กันยายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี - 15 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  การลดและการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 15 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 15 กันยายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนี่ยมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2565 - 15 กันยายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บประจำเดือน มิ.ย. 2565 - 15 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2565 - 14 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลวัดและสำนักสงฆ์ - 13 กันยายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การยืนยันงบประมาณไม่ซ้ำซ้อน - 19 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการตาม พรบ.ยาเสพติด พ.ศ.2564 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานฯ - 26 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การพิจารณาการดำเนินการทางวินัยพนักงานจ้างของ อบต. - 30 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ - 30 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าว - 29 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินการตามคำสั่งจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่2/2565 - 30 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  รายงานผลการดำเนินงานโ๕รงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก รพ.สต.หินลับฯ - 13 กันยายน 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเชิญประชุมคัดเลือกผู้แทนเทศบาลและผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลฯ - 30 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม - 9 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 1 กันยายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การประชุมรับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาการยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ - 8 กันยายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 6 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  การจัดทำหนังสือศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2565 - 8 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก - 13 กันยายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของอปท. - 13 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบสำหรับอปท.ฯ - 13 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างของอปท. - 13 กันยายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ - 15 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  การให้ความเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง - 30 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการนักเรียนประถมศึกษาร่วมใจต้านภัยเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะฯ - 16 สิงหาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 - 6 กันยายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 - 6 กันยายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม - 22 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดอปท.ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น 2565 - 30 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง - 9 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะ และเขต อปท. - 7 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือ อปท. เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลโดยย่อ และนำส่งเอกสารผู้ลงทะเบียนตามโครงการฯ - 9 กันยายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลป้ายและสิ่งปลูกสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย - 6 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์รับรองแบบแปลนโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง - 6 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ - 6 กันยายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ - 6 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง - 5 กันยายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล - 6 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 31 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 - 6 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอยกเลิกการสนับสนุนรถดับเพลิงและรถฉุกเฉินพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถ - 7 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 5 กันยายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาที่คุณของประมหากษัตริย์ - 7 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาที่คุณของประมหากษัตริย์ - 7 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม (ประจำเดือนกันยายน 2565) - 7 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กบ้านหมากแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2565 - 9 กันยายน 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอส่งสัญญาจ้างตามการจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2566 - 12 กันยายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอขอบคุณ - 29 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินโครงการ พาณิชย์ ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot 20 จังหวัดสระบุรี - 29 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าประกวด รางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 - 2 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญร่วมสมทบทุนงานบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ - 29 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ - 18 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิงและรถฉุกเฉินพร้อมเจ้าที่ประจำรถ - 25 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินอบรมโครงการพัมนาเครือข่ายในระบบการแพทย์ฉุกเฉินอำเภอมวกเหล็ก2565 - 26 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน ก.ย.2565 - 29 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  สัญญาจ้างครูอัตราจ้าง(งบองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก) - 12 กันยายน 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการอบรมประชุมสัมมนาเรื่องการเพื่อประสิทธิภาพในด้านการจัดงานการช่วยเหลือประชาชนฯ - 31 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดทำข้อเสนอปผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ.2566-2570ฯ - 26 สิงหาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ข้อแนะนำเกี่ยวกับการทบทวนการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจสอบการประกอบกิจการฯ - 9 กันยายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542ฯ - 2 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  โครงการสัมมนาเชิงปกิบัติการพัฒนาศักยภาพปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ - 2 กันยายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ - 31 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ - 30 สิงหาคม 2565 [ กองคลัง]
  ทรัพย์สินของเอกชนที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 30 สิงหาคม 2565 [ กองคลัง]
  ส่งหนังสือรวมกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 2 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 - 2 กันยายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ - 2 กันยายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 17 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์นำส่งข้อมูลรายรับจริง-รายจ่ายจริง ของอปท. ประจำปีงบประมาณ 2566 - 4 สิงหาคม 2565 [ กองคลัง]
  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 3 - 31 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 24 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอส่งแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ปี 2565 - 31 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ - 1 กันยายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Ombusman Awards 2022 รางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์ฯ - 2 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทย - 30 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย - 30 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความช่วยเหลือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมทางดับ - 31 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 26 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 26 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการอบรมประชุมสัมมนาเรื่องการเพื่อประสิทธิภาพในด้านการจัดงานการช่วยเหลือประชาชนฯ - 31 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ตอบรับการสนับสนุน - 29 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ตอบรับการสนับสนุน - 29 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 - 1 กันยายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญร่วมสมทบทุนงานบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ - 29 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 8/2565 - 1 กันยายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  เชิญประชุมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 - 30 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อUpskillยกระดับทักษะการสร้างสื่อดิจทัล - 2 กันยายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ - 30 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน - 30 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการชุมชนทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 3 2565 - 1 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอนำส่งวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์เโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ-ช่วงมาบกระเบา-ชุมชนจิระ - 29 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเสนอการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ - 22 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ - 26 สิงหาคม 2565 [ กองคลัง]
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม - 24 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล - 16 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องท้องถิ่นฯ - 24 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  เชิญประชุม - 25 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งเปลี่ยนแปลงการแต่งกายในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายฯ - 19 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 - 1 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนในปีงบประมาณ 2566 - 19 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขออนุญาตนัำนักเรียนนักศึกษาเข้ารับการสัมมนาและสอบปลายภาคนักเรียน นักศึกษาฯ - 18 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย - 29 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอแจ้งทางสาธารณะประโยชน์ที่ป่านั้นตั้งอยู่ราบเพื่อประกอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตป่าฯ - 25 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน - 15 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอยกเลิกหนังสือ - 25 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ - 29 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ - 26 สิงหาคม 2565 [ กองคลัง]
  การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ - 26 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชาสัมพันธ์สื่อชุดนิทาน อ่านอุ่นรัก - 26 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 - 24 สิงหาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคกลางโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บทฯ - 24 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูฯ - 24 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโณงเรียนและศพด.ของ อปท.2565 - 24 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ช่วยสนับสนุนสั่งซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ - 24 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาและเยาวชนฯ - 24 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 - 24 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานกรณ์โควิด-19 - 26 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล - 10 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ - 22 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566ฯ - 24 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจฯ - 30 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่2/2565 - 29 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลอาคารของส่วนราชการภายในจังหวัดสระบุรี - 17 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ - 30 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ - 30 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติฯ - 30 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 18 กรกฎาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรมหลักสูตรผู้ติดตามภายหลังปล่อยและขึ้นทะเบียนฯ - 15 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 ส.ค.2565 - 9 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ซักซ้อมแนวทางปกิบัติการบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูฯ - 15 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ - 9 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ - 5 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าแม่เจ็ดสาวน้อย - 9 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท - 11 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 8/2565 - 11 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศฯ - 11 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การขยายระยะเวลาการับสมัครโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวฯ - 11 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย - 9 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม - 17 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยฯ(เดือนส.ค.2565) - 16 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนของอปท.ฯ - 17 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการฯ - 8 สิงหาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯและกิจกรรมสานสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายความ - 15 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2565 ของ อบจ.สระบุรี - 5 สิงหาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การรับลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ - 17 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล - 4 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 4 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่8/2565 - 2 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา - 9 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น - 3 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร - 9 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถุูกต้องฯ - 17 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อ่างเก็บน้ำคำตะเคียน - 18 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขออนุเคราะห์รถน้ำดับเพลิงเข้าร่วมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ - 18 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ส่งใบเสร็จรับเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ - 16 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ - 22 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดสร้างวัตถุมงคลกระทรวงมหาดไทย - 16 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว - 15 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอแจ้งเขตทางสาธารณะประโยชน์ที่ป่านั้นตั้งอยู่ราบเพื่อประกอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตป่าฯ - 22 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร - 16 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น หัวข้อ วัฒนธรรม สร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย - 22 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการชุมชนคนทำบัญชีเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยื่นฯ - 15 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การอบรมหลักสูตรออนไลน์ฯ - 15 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และประชุมหารือเรื่องร้องเรียน - 10 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ประชุมหารือเรื่องร้องเรียน - 11 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอให้มารับ้งินรายได้ค่าปรับอบต.ที่จำเลยว่างไว้ศาล - 22 สิงหาคม 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 15 สิงหาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุรภาพระบบประปาหมู่บ้าน - 15 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 15 สิงหาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย - 16 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การพิจารณาอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล - 18 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลแม่น้ำและลำคลองสาธารณประโยชน์ - 16 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  รายงานการสำรวจนาร้างและที่ดินว่างเปล่า - 16 สิงหาคม 2565 [ กองคลัง]
  การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ - 18 สิงหาคม 2565 [ กองคลัง]
  โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ - 17 สิงหาคม 2565 [ กองคลัง]
  รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประจำปีงบประมาณ2565ฯ - 17 สิงหาคม 2565 [ กองคลัง]
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐษนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาฯ - 18 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  รายงานข้อมูลผู้ที่จะจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) - 16 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 19 สิงหาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 19 สิงหาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง(ฉบับที่2)2565 - 19 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 19 สิงหาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงอำเภอนำร่องฯ - 19 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  เร่งรัดการส่งเอกสารประกอบคำขอตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มิ.ย.2563ฯ - 17 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ - 19 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอข้อมูลเพื่อสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลระบบไฟฟ้าฯ - 19 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอรับทราบรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุกรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ - 24 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ตรวจสอบสถานการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตำหน่ง หน้าที่บุคคล - 8 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  นำส่งโครงการเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 4 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี - 3 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  การรับรองรายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท. - 3 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ - 2 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอส่งแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ(ฤดูฝน)พ.ศ.2565และแผนการจัดสรรน้ำฯ - 2 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานารุปผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 2564 - 1 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การเช่ารถประจำตำแหน่งของอปท. - 2 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  หลักเกณฑ์และแนวทางปกิบัติการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมงคลเฉลิมพระเกียรติชนมพรรษา 90 พรรษาฯ - 4 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งเวียนกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์2559 - 4 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการฯ - 4 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แนวทางการจดทะเบียนพาณิชย์การประกอบพาญิชยกิจเกี่ยวกับกัญชา กัญชง - 5 สิงหาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ - 4 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็ฏทรอนิกส์(e-GP)(เพิ่มเติม) - 9 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ซักซ็อมแนวทางและขยายเวลาการสำรวจความต้องการเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร - 5 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  เลือนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปดกี่ยวกับการประเมินข้าราชการฯ - 9 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับชมการบรรยายพิเศษ(รู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล เพื่อการรู้เท่าทันภัยออนไลน์) - 10 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินจีดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565ฯ - 9 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  เลื่อนกำหนดการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ - 9 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  กำหนดโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบแผนที่ภาษีฯ - 5 สิงหาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ The Smart City Showcase Awards 2022 - 9 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปีงบประมาณ2565 - 9 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 - 5 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมงานก่อสร้างว่างท่อประปาฯ - 5 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนของอปท. - 11 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา2565/1 - 11 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้าร่วมโ๕รงการอบรมออนไลน์หลักสูตรการค้นหาป้องกันภาวะเสี่ยงต่อการมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ฯ - 11 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D - 11 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี ครั้งที่9/2565 - 11 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 3 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์ผลงานบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับรางวัลฯ - 2 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารการแพทย์ฉุกเฉินอปท.(บฉถ.)รุ่นที่3 - 4 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญร่วมอบรม - 4 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และประชุมหารือเรื่องร้องเรียน - 4 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ - 2 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต - 1 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและรายงานผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. - 27 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  สรุปสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่รอบ 6 เดือน ฯ - 1 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ทุนฝึกอบรมออนไลน์ฯ - 1 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 7/2565 - 2 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 2 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 8 สิงหาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  รายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนประจำปีงบประมาณ2565 - 8 สิงหาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 9 สิงหาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 8 สิงหาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอความอนเคาระห์ใช้สถานที่ - 4 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพันธ์รับโอน พนักงานส่วนตำบล - 1 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอชิญร่วมเป็ฯเกียรติในกิจกรรมโครงการนักเรียนประถมศึกษาร่วมใจต้านภัยเชื้อดื้อยาด้านจุลชีพในรร. - 4 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างธรรมมาภิบาลท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 - 18 กรกฎาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรี - 4 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางการดำเนินงานตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ - 4 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  นำส่งโครงการเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 9 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอนำส่งโครงการเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566 - 8 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ส่งสัญญาจ้าง - 22 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการขียนแบบ ถอดแบบ ทำรายการวัสดุราคากลางฯ - 30 มีนาคม 2565 [ กองช่าง]
  จัดสรรเงินค่าภาคปิโตรเลียม - 4 สิงหาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับสภาพแวดล้แมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ - 2 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโ๕รงการปรับสภาพแวดล้อมและสั่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ - 2 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 3 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดส่งหนังสือข้อมูลรายได้ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2564 - 5 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 ส.ค.2565 - 8 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  สอบถามโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล - 5 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญประชุมและร่างงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯประจำปี2565 - 8 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ปี2565 - 4 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 10 สิงหาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่1(พ.ศ.2563-2565) - 8 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอรับเงินอุดหนุนเสนอโครงการ - 10 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่องกำหนดประเภทของสินค้าที่ควบคุมฉลาก 2565 - 26 กรกฎาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การอบรมหลักสูตรบุคลิกภาพในงานราชการฯ - 19 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินการกรณีการก่อสร้างอาคารในที่ดินของรัฐโดยมิชอบ - 26 กรกฎาคม 2565 [ กองช่าง]
  แนวทางปฏิบัติตามาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 2543 - 26 กรกฎาคม 2565 [ กองช่าง]
  รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 - 26 กรกฎาคม 2565 [ กองคลัง]
  การขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา - 22 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การส่ง(ร่าง)รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 - 26 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านของอปท. - 27 กรกฎาคม 2565 [ กองช่าง]
  การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนของอปท.ฯ - 27 กรกฎาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542ฯ - 27 กรกฎาคม 2565 [ กองคลัง]
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ - 27 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอส่งมอบรายงานผลการวิจัยและประเมินความพึงพอใจ - 26 กรกฎาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการอบรมฯ - 9 กรกฎาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม - 8 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อปท.เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่พ.ศ.2560 - 1 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านของอปท - 27 กรกฎาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอเข้าพบเพื่อนำเสนอระบบบริหารจัดการสำนักงานอัจฉริยะ - 27 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ - 27 กรกฎาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพในกลุ่มนักเรียนมัธยม อ.มวกเหล็ก 2565 - 27 กรกฎาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  รายงานผลการดำเนินงานโ๕รงการอสม.ร่วมใจต้านภัยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ปี 2565 - 2 สิงหาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  รายงานผลการดำเนินงานโ๕รงการอสม.รพ.สต.หลังเขาร่วมใจต้านภัยโรคเบาหวาน ปี 2565 - 10 กรกฎาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 - 2 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพว่าด้วนศาสตร์การแพทย์แผนไทย รพ.สต.หลังเขาปี2565 - 27 กรกฎาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  โครงการ 22-CL-11-GE-WSP-A Workshop on Ruralฯ - 2 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการประเมินศักยภาพของสถานศึกษาในการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด19 - 2 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 2 สิงหาคม 2565 [ กองคลัง]
  อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 14 - 3 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  เสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงฯ - 3 สิงหาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้สูงอายุ - 3 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุคราะห์บุคลากร - 29 กรกฎาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่องกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธษรณสุขชุมชน ปี 65 - 4 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการฝึกอบรมการบันทึกของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอปท.ฯ - 4 สิงหาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2565 ละจัดส่งตัวอย่างโ๕รงการสำหรับกองทุนฯ - 6 กรกฎาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 ของ อบจ.สระบุรี - 19 กรกฎาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพันธ์การรับโอนพนักงานฯ - 7 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 ก.ค.2565 - 26 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การเช่าพระบูชา - 26 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเปิดประะชุมสภา อบต.มวกเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 - 25 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินงานการลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี - 26 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนและพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ประจปี 2565 ของจังหวัดสระบุรี - 26 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 - 26 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย - 25 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทย - 25 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมการปรชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน - 25 กรกฎาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สร้างภูมิคุ้มกันด้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี - 26 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน ส.ค.2565 - 26 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  สอบถามการโอน(ย้าย)ของพนักงานส่วนตำบล - 27 กรกฎาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ในการใช้จสถานที่สำหรับประชาสัมพันธ์การให้บริการของธนาคาร - 22 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การกำกับ ตรวจติดตาม ประเมินการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2565 - 1 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้อปท.ตอบแบบสำรวจข้อมูลความรู้ฯ - 27 กรกฎาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและรายงานผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. - 27 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอให้หักชำระหนี้เงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ - 3 สิงหาคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งขอปรับกำหนดการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ - 27 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ - 4 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งยกเลิกโครงการฯ - 22 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งยกเลิกโครงการฯ - 22 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญทำบุญในการถวายผ้ากระฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2565 - 21 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศเรื่องการจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ ด้วยวิธีกรณีพิเศษ - 15 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ของ อปท. - 19 กรกฎาคม 2565 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏฺบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ 2566 - 22 กรกฎาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการรับรองเข้าร่วมเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน - 20 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 ก.ค.2565 - 18 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินการตามคำสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)ในการแถลงผลงานการบริหารจัดการน้ำฯ - 21 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนหลักสูตรการพัฒนาผู็บริหารการศึกษาฯ - 25 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ - 12 กรกฎาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งผลการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี - 19 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอส่งหนังสือรัฐบาลสร้างงาน สร้างอาชีพ - 26 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งผลวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน - 19 กรกฎาคม 2565 [ กองคลัง]
  ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2566ฯ - 20 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การขอรับการสนับงบประมาณที่อปท.เบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญัตญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อนฯ - 19 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลถนนและแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของอปท. - 19 กรกฎาคม 2565 [ กองช่าง]
  หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกอปท.ต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปี 2565 - 19 กรกฎาคม 2565 [ กองช่าง]
  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ฯ - 22 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาปฐมวัย(ศพด.)ผลการประเมิน SAR - 20 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของอปท. ประจำปีงบประมาณ2566 - 22 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565ฯ - 22 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  กำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ2565 - 20 กรกฎาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 - 19 กรกฎาคม 2565 [ กองคลัง]
  แนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง - 19 กรกฎาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการลงทุนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ - 19 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการปิดบัญชี 2565 ฯ - 30 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 25 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 22 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ.2561-2565 - 22 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบคณะกรรมมตารฐานทางจริยธรรม - 30 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอส่งข้อมูลคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าปกติตามมาตรการที่ 1 ในมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 - 30 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 - 30 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.) - 29 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล - 27 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 - 8 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 4 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเบิกเงินโครงการนักเรียนประถมศึกษาร่วมใจต้านภัยด้านภัยดื้อยาโรงเรียนบ้านหลังเขา - 7 กรกฎาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การสนับสนุนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชด้วยเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ฯ - 4 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุ่นที่ 206 - 24 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์สำรวจคนพิการที่ต้องการขอมีผู้ช่วยคนพิการ - 30 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไข ครั้งที่ 10 พ.ศ.2564 ของ อบจ.สระบุรี - 27 มิถุนายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 ของ อบจ.สระบุรี - 27 มิถุนายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอให้หักเงินได้เพื่อผ่อนชำระหนี้สินเชื้อ - 1 กรกฎาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ในการจัดฝึกอบรม - 30 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์การประชาสมัพันธ์ - 30 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ข้อมูลการมอบอำนาจเจ้าท่าแก่อปท.และแนวทางการพิจารณาการอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ - 6 กรกฎาคม 2565 [ กองช่าง]
  การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ - 8 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. - 6 กรกฎาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ด้านการคลังการควบคุมภายในและการบริหารฯ - 18 กรกฎาคม 2565 [ กองคลัง]
  การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่อปท.ฯ - 20 กรกฎาคม 2565 [ กองคลัง]
  โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ - 8 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทย - 6 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย - 6 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลฯ - 24 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือนกรกฎษคม 2565 - 1 กรกฎาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การมอบหมายภารกิจการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ - 19 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 ส.ค.2565 - 19 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 - 19 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งขั้นตอนการขอรับบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติการและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตร - 19 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญเข้าร่วมซ้อมแผนรองรับสถานการณ์อุบัติเหตุกลุ่มชน การเผชิญเหตุรุนแรง และการทำงานเป็นทีมร่วมฯ - 18 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประชาสัมพันธ์โครงการใจเป็นหนึ่งเดียว MOI Run 2022 - 8 กรกฎาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย(ศพด) ผลการประเมิน SAR - 23 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 18 กรกฎาคม 2565 [ กองคลัง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 1 กรกฎาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ2565 - 1 กรกฎาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาสังกัดอปท. - 12 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด-191 1/65 - 12 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  รับสมัครผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุม ประจำปี 2565(ออนไลน์)ภายใต้โครงการเรือเยาวขนเอเชียอาคเนย์ - 8 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติผลิตต้นกล้ากัญชาดังใจปราถนา ด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ - 9 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการทางลัดสู่ธุรกิจกัญชาฯ - 10 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การดำเนินโครงการพาณิชย์ ลดราคา ฯ - 11 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้ประกันภัยฯ - 8 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai - 30 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือหักเงินพนักงานส่งค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ - 8 กรกฎาคม 2565 [ กองคลัง]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565ฯ - 12 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามข้อมูลการลงทุนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ - 18 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดขั่วคราวชนิดโรคลัมปี สกิน ในโคเนื้อ - 18 กรกฎาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อรถยนตฺบรรทุก 6 ล้อ แบบเทท้ายฯ - 11 กรกฎาคม 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565ฯ - 12 กรกฎาคม 2565 [ กองคลัง]
  การกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไปฯ - 12 กรกฎาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565 สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรฯ - 12 กรกฎาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม - 9 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล - 5 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 8 กรกฎาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการฯในสัดส่วนของผู้แทนประชาคมท้องถิ่น - 8 กรกฎาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจข้อมูลความรู้ความเข้าใจและข้อคิดเห็นของผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลฯ - 30 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 12 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ - 7 กรกฎาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566 - 19 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลสถานการณ์ความร้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการฟาร์มหมูฯ - 19 กรกฎาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลถนนและแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของอปท. - 18 กรกฎาคม 2565 [ กองช่าง]
  แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 - 12 กรกฎาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอเสนอการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ - 11 กรกฎาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่ววมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565 - 29 มิถุนายน 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย - 30 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การเชื่อมสัญญาณรายการวิทยุรายการคุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่อง กับรัฐมนตรี - 29 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ตัวอย่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ... - 30 มิถุนายน 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  การรับฟังความคิดเห็นต่าร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่..) - 30 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ.2565 - 30 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับทางเข้า - ออกบ้านพักอาศัย - 29 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  ประชาสมัพันธ์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ - 30 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การประกาศงานประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดสระบุรี(เพิ่มเติม) - 29 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  (ร่าง)แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติฯ - 4 กรกฎาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติฯ - 30 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนพ.ค.2565 - 29 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา MIT กุญแจการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ-บทบาทและความสำคัญ - 30 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ตรวจราชการแผ่นดิน - 4 กรกฎาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์การผู้ใช้น้ำ - 4 กรกฎาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมระบบควบคุมอัตโนมัติและอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานประปาฯ - 6 กรกฎาคม 2565 [ กองช่าง]
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการฯ - 4 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ผลการประชุมประชาสมัพันธ์โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน - 4 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การบูรณาการแก้ไขปัยหาความเดือดร้อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ - 6 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ - 6 กรกฎาคม 2565 [ กองคลัง]
  ผ่อนคลายมาตราการป้องกันและควบคุมการระบาดของโณคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี - 6 กรกฎาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์โควิด-19 - 8 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การสำรวจความต้องการเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร - 8 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกินด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ65 - 8 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ - 8 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลฯ - 19 กรกฎาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ - 20 กรกฎาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 8 กรกฎาคม 2565 [ กองคลัง]
  เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม - 4 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอนำเสนอบริการ DATA City Platform Solution - 1 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายบริหาร - 9 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย - 7 กรกฎาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งเตรียมความพร้อมสถานการณ์น้ำท่วมเฉียบพลันฯ - 9 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 - 7 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 - 27 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 - 21 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระบุรี - 27 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระบุรี - 22 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว - 27 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ส่งรายงานการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ - 17 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี(ศูนย์การทหารม้า) - 22 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 - 1 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศผลการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด - 20 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน - 22 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม - 16 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การรายงานการจัดกิจรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ฯ - 27 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชน - 21 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  โครงการศึกษาศักยภาพและขีดความสามารถของอปท.ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - 24 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แนวทางการจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง2562 - 28 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  ตอบแบบสำรวจปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารทรัพยากรน้ำฯ - 30 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  ชอเชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยฯ - 28 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง(จากการปลดล็อค) - 22 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน มิ.ย.2565 - 27 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การเปิดข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น - 29 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ - 28 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์พนักงานส่วนตำบลเป็นที่ปรึกษา - 21 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอยืมตัวบุคลากร - 28 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์พนักงานส่วนท้องถิ่น รับรองแบบรูปรายงานก่อสร้างฯ - 21 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความร่วมมือหักเงินพนักงานส่งค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ - 9 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชาสัมพันธ์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - 22 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอส่งข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี - 31 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 - 22 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนและพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ประจำปี 2565 - 17 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอรับการสนับสนุนวิทยากร - 16 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ 19 - 10 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงานสหกรณืออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด - 16 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ให้ทำลูกระนาดยาง - 24 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอถอนหลักประกันสัญญา - 28 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้ารับฝึกอบรมเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นฯ - 15 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในอปท.ระดับชาติ ครั้งที่ 6 - 22 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท. ประจำปีงบประมาณ2565 - 27 มิถุนายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิะีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ - 22 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26มิ.ย.)ประจำปี2565 - 22 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 - 29 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB - 30 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกอปทต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบฯ - 30 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  แนวทางการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 34 (1) ฯ - 29 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แรวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26มิ.ย.)ประจำปี2565 - 29 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2565 - 30 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนและการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ - 30 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก - 29 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การลงโทษข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลว่ามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ - 29 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การดำเนินการตามมาตราการโควิด-19 - 22 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังเสวนาวิชาการฯ - 22 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการพิจารณากลั่นกรองร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566 - 15 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ระเบียบคระกรรมการผังเมืองว่าด้วยการจัดทำรายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมฯ - 22 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชนฯ - 22 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การดำเนินการตามมาตราการโควิด-19 - 22 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล(ร่าง)แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ฉบับที่2ฯ - 21 มิถุนายน 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  แนวทางและเงื่อนไขการขอชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัดOIT - 20 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัยฯ - 8 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ส่งสำเนาประกาศกรมทางหลวงชนบทเรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับฝึกอบรมฯออนไลน์ - 16 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีที่ดินและทะเบียนทรัพย์สิน - 22 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาบ้านเมืองฯ - 22 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ - 20 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  กาจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนของอปทฯ - 27 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ฯ - 23 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การเช่าบ้านพักอาศัยในระหว่างรับราชการ - 1 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนเงินจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ และเงินอื่นๆ ผ่านระบบ KTB - 19 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอเปลี่ยนแปลงการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนฯ - 10 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล - 7 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงเว็บไซต์(Banner) - 13 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยการจัดทำรายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสถาพการณ์ฯ - 10 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอเชิญศึกษาเรัยนรู้ ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ โดก หนอง นา โมเดล - 20 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การประชุมเลขานุการคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัด - 30 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐฯ - 20 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งปิดดำเนินกิจการบ้านภูผาป่าสัก - 16 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งลดธงครึ่งเสา - 15 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดโ๕รงการเด็กไทยไม่กินหวาน ประจำปี 2565 - 16 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดขั่วคราวชนิดโรคลัมปี สกิน ในโคนม - 20 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพลังชุมชนสร้าถนนปลอดภัย ปี 3 - 16 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอทราบผลการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ - 17 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การมอบหมายภารกิจการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ - 17 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพลังชุมชนสร้าถนนปลอดภัย ปี 3 - 15 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสรา้งทางสำหรับรถจักรยานสัญจร - 16 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย - 20 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่อปท. - 16 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันฯ - 21 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  กำหนดการจัดการอบรมคดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม - 20 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเด็กตัญญูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 - 16 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 16 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566 - 14 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน - 15 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  เชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือบันทึกปลอดภัย เจ็ดสหาย 1784 - 16 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งบัญชีผู้ใช้งาน(User)ขอระบบ Thai Water Plan เพื่อจำทำแผนปฏิบัติการด้านมรัพยากรน้ำ - 16 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการควบคุมเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา - 27 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบฯ - 30 มีนาคม 2565 [ กองช่าง]
  ประกาศประชาคมท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี - 9 มิถุนายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การโอนเงินจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ และเงินอื่นๆ ผ่านระบบ KTB - 20 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  แผนปฏิบัติงานเก็บรวบรวมและกำจัดขยะอันตรายชุมชนของ อปท.ที่เป็นจุดรวบรวมปีงบประมาณ 2565 - 20 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การเร่งรัดดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน - 9 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  แนวปฎิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐฯ - 20 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพนธ์และขอเชิญบุคลากรอปท.สมัครเข้าร่วมโครงการฯ - 6 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอแจ้งแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อฯ - 13 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯ - 2 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบการจอดรถยนต์ในเขตอปท.พ.ศ.2562 - 16 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ - 16 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบคลากรทางการศึกษาฯ - 20 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการศึกษษอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาผู้นำเมืองฯ - 20 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเพิ่มวัตถุประสงค์การเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติฯ - 9 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน สังกัดอปท. - 21 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือประสานแจ้งการสนับสนุนนโยบายทศวรรษมตราการการชลอไตเสื่อมฯ - 21 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของอปท.(ฉบับที่3)พ.ศ.2565 - 21 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาความเหมาะสมฯ - 14 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 6 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 2 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 30 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 2 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 2 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 6 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 27 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารอปท. รุ่นที่ 1 - 9 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบสารสนเทศฯ - 9 มิถุนายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ให้บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว - 9 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติหอพัก 2558 - 14 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การสนับสนุนดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ - 13 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง)กรอบแนวทางการประกันคุณภาพฯ - 13 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป กรณีใบอนุญาติหมดอายุ - 8 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม อาสายุวกาชาดดีเด่น - 25 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่นฯ - 14 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ - 14 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน - 14 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ - 18 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนฯ - 14 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565ฯ - 14 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุฯ - 14 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ.2560-2564 มีผลใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2565 - 14 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการอำเภอนำร่องบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ - 14 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก และโรคติดต่อที่สำคัญฯ - 14 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรของอปท. ประจำปีงบประมาณ 2565 - 14 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  จัดสั่งบัญชีประสานโครงการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสระบุรี - 31 พฤษภาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แจ้งกำหนดการนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่1/2565 - 6 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 - 6 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร City at the Next Level - 8 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่มกรดโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ฯ - 8 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  บันทึกท้องถิ่น 2565 - 6 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งประกาศอำเภอมวกเหล็ก - 2 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ - 8 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งเปิดระบบให้ผู้ที่เคยได้รับประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ฯ - 9 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงเว็บไซต์(Banner) - 10 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 14 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 14 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 14 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในอปท.(บฉถ.)รุ่นที่ 2 - 2 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ. - 6 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากฯ - 6 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 6 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกมประยุกค์ฯ - 6 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2565 - 9 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรงบประมาณเงิรอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ - 9 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน(ไตรมาส2/2565) - 9 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุสาหกรรม พ.ศ.2565(แจงนับ) - 9 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การสมัครคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อขอรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565 - 9 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนเม.ย.2565 - 9 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ - 8 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบฯ - 9 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายเดือน - 13 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ - 9 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน - 9 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมจัวพนักงานส่วนตำบล - 8 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประมวลจริยธรรมพนักงานท้องถิ่นและการรับฟังความคิดเห็นฯ - 9 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย - 9 มิถุนายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูระดับปฐมวัยฯ - 13 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 - 7 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม - 7 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลประเภทอื่น - 24 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 - 6 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  รายงานข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 - 9 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  เชิญประชุมเพื่อรับฟังการแถลงผลงานบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/2565 - 2 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 6 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 30 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2565 - 9 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 - 9 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ - 8 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อรวบรวมข้อมูลการสำรวจเรื่องอปท.กับการสนับสนุนตำบลขับขี่ปลอดภัยฯ - 1 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการขอรับทุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2566 - 6 มิถุนายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้ที่และรถกู้ชีพ - 8 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการโลกสวยตาใสครูไทยไร้ต้อกระจก - 9 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) - 8 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์(ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก)สำหรับงานก่อสร้างของรัฐหน่วยงานรัฐภายในจังหวัด - 8 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  การดำเนินการตามมาตราการโควิด-19 - 9 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การดำเนินการตามมาตราการโควิด-19 - 9 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การดำเนินการตามมาตราการโควิด-19 - 9 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ครั้งที่ 2/2565 - 6 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ.2564)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2522 - 9 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  รายงานข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 (เพิ่มเติม) - 13 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการขอรับทุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2566 - 9 มิถุนายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.และศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ - 9 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็กประจำปี2565 - 8 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ฯ - 27 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 - 31 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  รับสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล2565ฯ - 25 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 31 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การดำเนินการตามมาตราการโควิด-19 - 30 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การประชุมติดตามการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ - 31 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม - 17 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลื่อครอบครัวนักเรียนและเด็กในด้านลดภาระค่าใช้จ่าย - 31 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนี่ยมการออกใบอนุญาตฯ - 31 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอแจ้งปรับขั้นตอนการประเมินสถานประกอบการ ระบบ Thai Stop Covid Plus - 1 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542ฯ - 31 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ - 31 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนของ อปท. ปีงบประมาณ 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  กฎกระทรวงการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยคำอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยังเมือง พ.ศ.2565 - 30 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  ประกาศคณะกรรมการผังเมืองเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นการปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมฯ - 30 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  การสำรวจหอพักที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักและไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก - 31 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ - 6 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร - 27 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือนมิถุนายน2565 - 31 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล - 9 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอปท.ในการเสวนาทางวิชาการเพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวฯ - 31 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ บ่อพักพร้อมผ่าตะรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้นหมาก - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะปราง - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านช่างของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือให้อปท.บันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการสาธารณะของอปท.ปี2565 - 1 มิถุนายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 26 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสาธารณภัยท้องถิ่น - 31 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกภัยฯ 65 - 31 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ป้องกันในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2565 - 2 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน - 23 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนพนักงานส่วนตำบล - 30 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งโอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 - 19 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน - 26 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2565 - 25 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ - 25 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน - 25 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติฯ - 25 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 - 18 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  มอบอำนาจให้เป็นผู้ลงนามให้สัญญาจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการวิจัยสำรวจและประเมินความพึงพอใจฯ - 19 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  เตือนให้ชำระเงินสมทบทุนประกันสังคมเพิ่มเติม - 10 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 27 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 18 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ยินดีให้บริการด้านงานออกแบบก่อสร้างของภาครัฐและให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม - 20 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ให้ปิดประกาศ - 18 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 19 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - 23 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีตรวจสถานที่จัดตั้งตลาดสีทองคำ - 23 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ป้องกันในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2565 - 20 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรฯ - 24 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย - 24 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทย - 24 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมคณะทำงานกิจกรรมทำความสะอาดลำน้ำมวกเหล็กฯ 2565 - 23 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขออนุญาตส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติราชการ - 24 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  แจ้งค่าใช้จ่ายบำรุงสถานที่ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 เพื่อเป็นศูนย์พักคอยฯ - 27 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก - 25 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายฯ - 25 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล - 24 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 1/2565 - 24 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 - 19 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 12 - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสวนาการพัฒนาแนวทางการทำงานควบคุมยาสูบฯ - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษา - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสรมสร้างความมั่นคงทางสังคมฯ - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลการทางการศึกษาฯ - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (เงินเดือน ค่าตอบแทนฯ) - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การประชาสัมพันธ์และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลิอกรับรางวัลธัญญารักษ์อวอดร์ดประจำปี 2565 - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรการบันทึกบัญชีสถานศึกษาและปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ฯ - 17 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 29 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  การติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค - 19 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอให้สำรวจตรวจสอบแหล่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบและวางแผนดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช - 24 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวพนักงานส่วนท้องถิ่น - 10 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  เลื่อนกำหนดการโ๕รงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมว่าด้วยมาตราฐานทั่วไปฯ - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การดำเนินการตามมาตราการโควิด-19 - 23 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดงานประเพณีท้องถิ่นสระบุรี - 23 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 ส.ค.2565 - 19 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การรับรองรายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท. - 20 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวพนักงานส่วนท้องถิ่น - 18 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร - 17 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การเสนอชื่อผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี2565 - 24 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 - 23 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565 - 23 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปี 2565 - 12 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับอปท.(พ.ศ.2566-2570) - 19 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยที่ 1 (2564-2565) - 17 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังฯ - 17 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 3 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 - 12 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโลกฯ - 17 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ - 17 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ - 17 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท. ทั่วประเทศรวมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่ ปี 2565 - 18 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การพัฒนาระบบงานภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล - 12 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 - 18 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือกำกับติดตามให้สถานศึกษาต้องปฏิบัติตามาตรการการเปิดเรียนฯ - 18 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การยืมใช้ทระพย์สินของ อบจ.สระบุรี - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ - 9 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่องการศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรีฯ - 1 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการอบรมการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ - 17 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์ของ อปท.ฯ - 17 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การเร่งรัดดำเนินการพิส๔ทน์สิทธิการครอบครองที่ดิน - 18 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัยเรื่องการนำใบกัญชามาใช้ในการประกอบอาหารฯ - 18 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพฯ - 18 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การดอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มฯ - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  การประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยฯ - 18 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การคัดเลือกนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศฯ - 18 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาคาราเต้เพื่อความเป็นเลิศในถานศึกษาสังกัด อปท. 2565 - 18 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรพ.ศ.. - 18 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฯ ของสำนักงานยุวกาชาด 2565ญ - 9 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือหักเงินพนักงานส่งค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ - 9 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 17 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  การดำเนินการตามาตรการโควิด-19 - 12 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งข้อสั่งการจัดตั้งจุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย ATK - 17 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากฯ - 17 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน และติดไฟฟ้าถนน - 5 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอเชิญเข้ารับกสนฝึกอบรมและเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนเตือนภัย ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย - 11 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ - 11 พฤษภาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์รายงานปัยหาและอุปสรรคจากการบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี - 10 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  แจ้งแนวทางการพิจารณาอนุมัติกู้เงินของ อบต. - 12 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  การติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2565 - 10 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล - 9 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดกองช่างเพื่อออกแบบ/รับรองแบบงานก่อสร้าง - 10 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นฯ - 5 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งคำสั่งฯออกตรวจสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิด - 17 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์รถน้ำ - 9 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมิอประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต - 17 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 ส.ค.2565 - 12 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ชื่อการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 ส.ค.2565 - 17 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดกิจกรรม KM Online - 12 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบINFO - 17 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ใบคำร้อง - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังฯ - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 ของ อบต.มวกเหล็ก - 12 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  การใช้คำนำหน้านาสตรีผู้ได้รับพราราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า - 6 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  โครงการแว่นตาพอเพียง สู่ชุมชน - 11 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์หนังสือ SDG GUIDEBOOK คู่มือเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรให้ยั่งยืน - 6 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดงานเสวนา Policy Innovation Exchange ครั้งที่ 2 - 5 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีการตราร่างกฎหมายหรือร่างอนุบัญญัติที่ต้องจัดให้มีแผนที่ท้าย - 5 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมโครงการสัมมนาระเบียบกฎหมาย สาธารณสุขฯ - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย ATK ในลักษณะ Drive Thru - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์การให้บริการของค่ายหลวงบ้านไร่ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดสระบุรี - 10 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโ๕รงการ โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก - 10 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการสร้างประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันให้เกษตรกร - 10 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2565 - 29 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันของ อปท. - 5 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความร่วมมือประสานสถานศึกษาประเมินตนเองผ่านระบบ TSC+ ฯ - 12 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ใบคำร้อง - 12 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 12 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 12 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ยืนยันจำนวนความต้องการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ปีการศึกษา 2564 รอบ 3 - 10 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอยืมตัวข้าราชการเพื่อเป็นผู้รับรองแบบ - 11 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธษรณะของ อปท. - 10 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.) - 10 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ส่งตัวนักเรียนเข้าฝึกงาน ฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 - 11 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์พิจารณาขอใช้บัญชีบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ - 5 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 29 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับค่าตอบแทนแก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารฯ - 11 พฤษภาคม 2565 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  แก้ไขแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปี 2565 - 11 พฤษภาคม 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 - 10 พฤษภาคม 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  แจ้งผลการตรวจสอบบัญชีค่าจ้างประจำปี 2564 - 6 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2562 - 6 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย - 6 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี - 3 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ใบคำร้อง - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  จัดงานสัมมนาและฝึกอบรมสัญจรฯ - 10 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบคำร้อง - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอส่งรายงานและหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนพร้อมรายงานการดำเนินโครงการจ้างครูขาดแคลน2564 - 5 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอส่งรายงานและหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนพร้อมรายงานการดำเนินโครงการจ้างครูขาดแคลน2564 - 5 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น - 2 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ลดโลกร้อน(ไฮดรอริก)สำหรับการก่อสร้างของ อปท. - 5 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 25 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ - 6 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ - 29 เมษายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น - 29 เมษายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 31 มี.คม.2565 - 29 เมษายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดทำสัญญามอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนี่ยมจิดรถยนต์แทนอปท. - 29 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ระบบบริหารการเผาในที่โล่ง (Burn check) สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันฯ - 29 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การอบรมพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคลสายงานการสอนและบุคลากรทางการศึกษาฯ - 6 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่8/2565 - 6 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566ฯ - 21 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ - 9 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม - 19 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การส่งเสริม สนับสนุน สินค้าและบริการจากวิสาหกิจเพื่อสังคมฯ - 5 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  จัดสรรเงินค่าภาคปิโตรเลียม - 6 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  การบรรจุเนื้อหาวิชาเขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ - 6 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 5 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 22 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอให้ปิดประกาศ - 9 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี - 21 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2565 - 5 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา80 - 28 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดกิจกรรมเฉลิมระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันฉัตรมงคล) - 2 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 29 เมษายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน พ.ค. 2565 - 2 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4/2565 - 29 เมษายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่ - 29 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 - 5 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การจัดทำแผนพัฒนากำลงคนจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2565-2570 - 18 เมษายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  เอกสารเพิ่มเติม ประกอบสัญญาจ้าง - 6 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการแบ่งปันรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน - 6 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 - 28 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต(หมู่บ้านธารทิพย์ ซอย 2) - 28 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการติดตั้งยางชะลอความเร็วพร้อมตีเส้นรัมเบิ้ลสตริปและติดตั้งป้ายเตือนกระโดน ม.2 - 28 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 - 28 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  การประเมินราคากลางของรถยนต์ - 6 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอแจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2565 - 5 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพป่า บริเวณพื้นที่ที่บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขออนุญาตเข้าทำฯ - 3 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ใบคำร้อง - 9 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 2 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอโต้แย้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง - 6 พฤษภาคม 2565 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นฯ - 21 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 - 6 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 10 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม - 29 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ใบคำร้อง - 10 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 10 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดทำแผนการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล ประจำปีงบประมาณ 2566 - 7 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  แนวทางการดำเนินการด้านผังเมือง - 22 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอเบิกเงินโครงการ อสม.ร่วมใจต้านภัย โรคเบาหวาน ปี 2565 - 27 เมษายน 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล - 25 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ใบคำร้อง - 2 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 2 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเบิกงเินโครงการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย รพ.สต.หลังเขา - 27 เมษายน 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ใบคำร้อง - 29 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี2564 - 20 เมษายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ส่งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ - 26 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 22 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 22 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 22 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 18 เมษายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - 26 เมษายน 2565 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน พ.ค.2565 - 29 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณออกมาตราการช่วยเหลือ เยียวยา บรรเทาความเดือดร้อนฯ - 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ 2564 - 12 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ - 3 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 3 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 - 5 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แผนการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 - 27 เมษายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการอุดหนุนโรงเรียนหลังเขา - 4 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเบิกเงินโครงการรณรงค์ไข้เลือดออกให้ความรู้แกนนำครัวเรือน - 5 พฤษภาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การแก้ไขปัญหาการถอดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการเผา - 29 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกมประยุกต์ฯ - 28 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับทางเข้า-ออกบ้านพักอาศัย - 20 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอรังวัดตรวจสอบทางสาธารณประโยชน์หมู่ที่ 3 - 20 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอเบิกเงินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกต่อเนื่อง ปี 2565 - 29 เมษายน 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเบิกเงินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกต่อเนื่อง ปี 2565 - 29 เมษายน 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542ฯ - 29 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  แนวทางประกอบการพิจารณาอนุมัติการกู้เงินของอบต. - 26 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพฯ - 3 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม - 19 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม - 18 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญจาหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท.(เพิ่มเติม) - 3 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ 2564 - 29 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักพื้นฐานของการผลิตควบคุมคุณภาพน้ำประปาฯ - 29 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  รายงานผลการดำเนินโครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมฯ - 5 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แนวทางการแก้ไขผังเมืองเฉพาะบริเวณส่วนหนึงส่วนใด มาตรา35 - 29 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือเร่งดำเนินการมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายก่อนระบาด - 5 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2565 - 26 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ใบเสนอราคา - 26 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 26 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 26 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 26 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 26 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 26 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 20 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 - 25 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 - 26 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  แนวทางการแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนหนี่งส่วนใด - 20 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ - 21 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  แบบบันทึกผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา - 21 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตร ปี 2565 - 21 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ - 25 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริหารที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคฯ - 21 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งรายงานการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ - 21 เมษายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  พนักงานส่วนตำบลขอโอน (ย้าย) - 25 เมษายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประชาสัมพันธ์ กรณีมีผู้แอบอ้างสถาบันเบื้องสูง และเรียกเก็บเงินค่าสมัครสมาขิกฯ - 26 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 - 21 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิฐชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 - 26 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 - 12 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 28 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 27 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 28 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 28 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 28 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 28 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 28 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  สอบถามเรื่องร้องเรียนจากการดำเนินงานของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) - 7 เมษายน 2565 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  สอบถามเรื่องร้องเรียนจากการดำเนินงานของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) - 7 เมษายน 2565 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  ใบคำร้อง - 27 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ - 27 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำร้องแจ้ง เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ป้าย - 27 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความร่ววมือประชาสัมพันธ์การประฃุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและแนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15/65 - 22 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการ 130 ปี มหาดไทย เด็กไทยรวมใจภักดิ์ - 22 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซื่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสฯ - 22 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ - 22 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 22 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนเคราะห์สนับสนุนการสำรวจข้อมูลฯ - 22 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมเสวนาสาธารณะฯ - 25 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้ข้าราชการ บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการฯ - 25 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโ๕รงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. 2565 - 25 เมษายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  บัญชีนวัตกรรมไทย - 26 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  เขตเพลิงไหม้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร - 25 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมนวัตกรรม TWIN รุ่นที่ 4 - 28 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 - 27 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน - 20 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แผนปฏิบัติยุทธศาสตร์การป้อกกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติฯ - 26 เมษายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหิจที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 113 - 26 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 27 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมโปรแกม Excel สำเร็จรูปการบันทึกบัญชีสถานศึกษาฯ - 16 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกมประยุกค์ฯ - 28 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 26 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 2564 - 19 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี - 12 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 5 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 5 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 5 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 5 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรุฐและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดำทย ประจำปีงบประมาณ 2565 - 31 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งสำเนาคำสั่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจเลือก ประจำปี 2565 - 28 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  กาประชุมชี้แจงแนวทางการตอบรับ OIT - 31 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2565 - 28 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประชาสัมพันธ์การใช้งานซอร์ฟแวร์ส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันดิจิทัลสำหรับเด็ก ผู้ปกครองและบุคคลแวดล้อม - 5 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 5 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 5 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 - 31 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลฯ - 25 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 7 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 7 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 7 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 7 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 7 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการกิจกรรมปลูกป่า TPIPP ลดร้อน รักษ์โลก ประจำปี 2564 - 17 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอสนับสนุนบุคลากร - 4 เมษายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการ้องทุกข์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2565 - 31 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง - 30 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การแก้ปัญหาป้ายความเร็วเพื่อรองรับกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ2565 - 31 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  กิจกรรมเสวนา KM Online - 4 เมษายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอส่งหนังสือ คู่มือการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าน - 7 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน - 11 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลอาสาสมัคร - 11 เมษายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 4 เมษายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 11 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 11 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 11 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ - 23 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ใบคำร้อง - 8 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 11 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอให้เสริมผิวคอนกรีตถนน - 12 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  ใบคำร้อง - 12 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี - 8 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 7 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 - 7 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  การรับรองรายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท. - 4 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการ โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก - 8 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  เชิญประชุมคณกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 - 4 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2565 - 29 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม - 31 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนมีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2565 - 31 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันฯ - 31 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ฯ - 31 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งเตือนเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ - 31 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี - 1 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) - 31 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2) - 31 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญประชุมคณะทำงานหาข้อมยุติปัญหาแนวเขตการปกครองตำบลลำพญาการฯ - 4 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  การพิจารณาสนับสนุนการจัดซื้อข้าวสารชาวนาไทย - 31 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  กรอบแนวทางการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูฯ - 31 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผนปกิบัติการโครงการ บอกดิน 3 ระยะที่ 3 - 31 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  อบรมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 11 - 1 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสฯ - 4 เมษายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ 2565 - 4 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 - 4 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานฯ - 31 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต - 1 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบรายงานผลการดำเนินงานตมแนวทางปฏิบัติงานเพื่อจัดการพื้นที่สีเขียวฯ - 7 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แบบคำขอต่อใบอนุญาติจัดตั้งตลาด (นางสุดากาญจน์ ชัชวงษ์) - 11 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การดำเนินการโ๕รงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 2565 - 4 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ - 11 เมษายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษ ลดโทษปล่อยตัว 2564 - 9 เมษายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลและจ่ายเงินสมทบทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ - 28 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม - 7 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 - 5 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับอปท.(พ.ศ.2566-2570) - 4 เมษายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน - 8 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  รายงานผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 - 12 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  รายงานผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 - 12 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์สื่อเพื่อการศึกษา - 8 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 - 11 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมงานสำหรับงานก่อสร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลวังม่วง - 30 มีนาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอเชิญประชุม - 31 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือนเมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสส่งมอบและรับงานในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานฯ - 28 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ 19 - 24 มีนาคม 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลวัดและสำนักสงฆ์ - 25 มีนาคม 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ใบคำร้อง - 1 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดทำหนังสือมาตรฐานทั่วไปในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2565 - 29 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การตรวจสอบและประมวลผลการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชชชิกสภาท้องถิ่น - 29 มีนาคม 2565 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าดว้ยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานและบุคลาก - 29 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาขิงต่ำ - 29 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 2565 - 29 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ2565 - 29 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของอปท.ในจังหวัด - 29 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  การขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ - 29 มีนาคม 2565 [ กองช่าง]
  แนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ฯ - 29 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการของอปท. - 21 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษษ เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 - 28 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ - 28 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ใบคำร้อง - 31 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 31 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 31 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือในการรณรงค์ หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้ - 25 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การแก้ไขป้ายความเร็วเพื่อรองรับกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ 2564 - 24 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่สวว่าการกระทรวงมหาดไทยฯ - 24 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  กำดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ - 29 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญร่วมอบรมการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความสเี่ยงของอปท. - 23 มีนาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ใบคำร้อง - 31 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 31 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 31 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 31 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2565 - 29 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 - 29 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี - 29 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรออกแบบและรับรองแบบแปลนก่อสร้างและปรับปรุงถนน - 22 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กาลปลูกมันสำปะหลัง - 28 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความร่วมมือสำรวจผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่ - 28 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล - 3 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565 - 25 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การรับสมัครประกวดป่าชุมชนโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2565 - 25 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 23 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนี่ยมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีฯ - 28 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 - 28 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือสำรวจกลุ่มเป้าหมาย - 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 28 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  การเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามมาตรา 24 - 29 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การสำรวจสภาพปัจจุบัน/ความต้องการ/ความคาดหวังในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสระบุรี - 29 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาและการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กเล็กฯ - 29 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งยืนยันการหมดภาระค้ำประกัน - 29 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่อปท. - 28 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งเลื่อนโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท.ประจำปีงบประมาณ2565 - 23 มีนาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ - 24 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐฒวัยในสถานศึกษาของอปท. - 23 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  บัญชีนวัตกรรมไทย - 21 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนายกระดับและพัฒนาความร่วมมือด้านแรงงานในระดับท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี - 21 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  เชิญอบรมโครงการสัมมนาระเบียบกฎหมายสาธารณสุขอนามัย สิ่งแวดล้อมฯ - 29 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค - 28 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 29 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 29 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 22 มีนาคม 2565 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 22 มีนาคม 2565 [ กองช่าง]
  การปิดประกาศบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ - 10 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะพ.ศ.. - 17 มีนาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรถอดรหัสการตั้งงบประมาณรายรับรายจ่า - 9 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ฯ - 22 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565ฯ - 22 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญประชุมคณะทำงานหาข้อยุติปัญหาแนวเขตการปกครองฯ - 18 มีนาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 1 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดอบรมออนไลน์หัวข้อการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสนับสนุนงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน - 23 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ใบคำร้อง - 28 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 28 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 28 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ - 28 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  บันทึกข้อตกลงฯ (ครั้งที่ 2/2562) - 22 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 24 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. - 22 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง - 14 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ - 18 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  เชิญเข้ารอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการในภาวะฉุกเฉินโดยระบบบัญชาเหตุการณ์ - 16 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  กำหนดการจัดทำโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท.ประจำปีงบประมาณ 2565 - 18 มีนาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสมันพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2565 - 21 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.)กรณีพ้นตำแหน่ง - 21 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหมิชชั่นเอเชียตวันออกเฉียงใต้ - 16 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 17 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำฯ - 9 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของอปท. ประจำปี 2565 - 21 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอจัดส่งสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพของอปท (LPA) ประจำปี 2565 - 17 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุม TK Forum 2022 - 15 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 10 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่อปท.ในระบบ GFMIS - 23 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบคำร้อง - 24 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 24 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 24 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 24 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 24 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญประชุมร่วมติดตามความก้าวหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพฯ - 23 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีป้าย(ฉบับที่...)พ.ศ... - 22 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่อปท.ประจำเดือน ก.พ.2565 - 21 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์พนักงานส่วนท้องถิ่น รับรองแบบรูปรายงานก่อสร้างฯ - 14 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีการการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตขำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ - 22 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอให้ตรวจสอบเขตทางสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลมวกเหล็ก - 22 มีนาคม 2565 [ กองช่าง]
  คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 23 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  กำชับมาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอปท. - 21 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์รับรองแบบแปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 21 มีนาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนี่ยมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีฯ - 7 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 22 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 22 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  เตือนให้ชำระเงินสบทบกองทุนเงินทดแทน - 14 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  การติดตตามผลการดำเนินงานของอปท. ประจำปีงบประมาณ 2565 - 11 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แอปพลิเคชั่น THAI DISASTER ALERT - 8 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ใบคำร้อง - 22 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 22 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 22 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน - 21 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น - 2 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับอปท.(พ.ศ.2566-2570) - 9 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 10 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้ที่รัฐ - 15 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง(ฉบับที่2)พ.ศ.2564 - 2 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านยายรันดร) หมู่ที่ 10 บ้านซับอิจิ - 17 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท - 14 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า 2565 - 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ - 10 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งผลการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี - 7 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ศพด.วิถีใหม่ฯ - 15 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอดูผลคะแนนการสอบฯ - 14 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 - 10 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง - 10 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ - 7 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย - 11 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  โครงการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่นฯ - 8 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 10 มีนาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การดำเนินตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)ประจำปีงบประมาณ 2565 - 9 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 10 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งผลการพิจารณาโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 - 14 มีนาคม 2565 [ กองช่าง]
  แจ้งผลการพิจารณาโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 - 14 มีนาคม 2565 [ กองช่าง]
  แจ้งผลการพิจารณาโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 - 14 มีนาคม 2565 [ กองช่าง]
  แจ้งผลการพิจารณาโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 - 14 มีนาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรพ.ศ.. - 1 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 16 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 17 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 17 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งผลการพิจารณาโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 - 14 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  รายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 - 16 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งผลการพิจารณาโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 - 14 มีนาคม 2565 [ กองช่าง]
  รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ/การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ - 17 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำเดือนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ - 16 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ - 16 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมืออปท.ดำเนินการคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บีและ ซี ฯ - 21 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 17 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 17 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 17 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 21 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แนวทางการดำเนินการควบคุมและป้องกันการดำเนินการจ่ายเงินของอปท. - 15 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  หลักเกณฑ์การประเมินการประกันการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร - 16 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งผลการพิจารณาโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 - 14 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งผลการพิจารณาโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 - 14 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งผลการพิจารณาโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 - 14 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งผลการพิจารณาโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 - 14 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  การลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามแบบวัด EIT - 16 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 21 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 21 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 21 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 21 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอให้ตรวจสอบเขตคลองมวกเหล็ก - 16 มีนาคม 2565 [ กองช่าง]
  การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน 2541 - 21 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่อปท.ฯ - 11 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัยฯ - 10 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  การสำรวจข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงานตามโ๕รงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ - 14 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 2565 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ - 14 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญร่วมการสัมมนาและฝึกอบรมสัญจร การใช้ประโยชน์ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชนฯ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่าง พ.ค.-ก.ค.65 - 10 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่อปท.จ่ายได้ฯ - 10 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศการขึ้นบัญชีและยกบัญชีพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร - 10 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม - 18 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมือเร่งดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายก่อนระบาด - 18 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  จัดตั้งศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่ - 16 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจฯ - 17 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  แนวทางการประเมินฝลงานทางวิชาการตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานราชการฯ - 15 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง - 1 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท. ประจำปีงบประมาณ2565 - 2 มีนาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความร่วมมืออปท.เสนอชื่อผู้แทนจากอปท.เป็นกรรมการสภาสาธารณสุขชุมชน - 9 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - 10 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. - 8 มีนาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แนวทางการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดอปท.ฯ - 9 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผนปฏบัติการโครงการ บอกดิน 3 ระยะที่ 3 - 11 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 22 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 22 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาตฯ - 2 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีตรวจสถานที่จัดตั้งตลาดสีทองคำ - 2 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานฯ - 3 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งล่วงลำน้ำ - 3 มีนาคม 2565 [ กองช่าง]
  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง - 2 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 11 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 11 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 11 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2565 - 3 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่กับการขับเคลื่อนงานบริการสาธารณะอย่างสร้างสรรค์ฯ - 2 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอส่งข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี - 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งหนังสือระเบียบและรูปแบบงบประมาณของ อปท. - 3 มีนาคม 2565 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 25 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน มีนาคม 2565 - 3 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  คำสั่งกรมควบคุมโรคเรื่องมอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคฯ - 8 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 8 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 8 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 8 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบเสนอราคา - 9 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 9 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 9 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 9 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 9 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 3 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 8 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศรับเงินประกันสัญญาคืน - 3 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 1 มีนาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอเบิกเงินโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2565 - 11 มีนาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ส่งแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอเบิกเงินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้หญิงตั้งครรภ์ พ่อ แม่ และผู้เลี้ยงเด็ก0-3ปี - 11 มีนาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเบิกเงินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยในชุมชน ประจำปี 2565 - 11 มีนาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ด้านการคลังการควบคุมภายในและการบริหารฯ - 4 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 10 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรพ.ศ.. - 10 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การเสนอรายชื่ออาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำเดือน2565 - 8 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 11 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 11 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การประชุมชี้แจงการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลตามแบบวัด EIT - 9 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ใบเสนอราคา - 11 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  การประชุมเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้อปท. - 7 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การประชุมชี้แจงการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลตามแบบวัด EIT - 9 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในเครือ บมจ.ธนาคารกรุงไทยและการจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU - 9 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอนำเสนองานบริการ ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง ระบบกล้องวงจรปิดสำหรับรอบเขตชุมชน - 14 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ - 10 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือนธันวาคม 2564 - 10 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือนพฤศจิกายน 2564 - 10 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือนมกราคม 2565 - 10 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  การนำเงินส่งให้แก่อปท.ในระบบ GFIMS - 11 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม - 14 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การตอบแบบรายงานปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาระดับปฐมวัยฯ - 11 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 14 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 14 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 14 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 14 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 14 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบเสนอราคา - 4 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  การประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดฯ - 25 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวสัดิการทางสังคมให้แก้ผู้พิการฯ - 2 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขออนุญาตวางท่อประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก - 21 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  การเฝ้าระวังการใช้งบประมาณของ อปท.ประจำปีงบประมาณ2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขยายระยะเวลารับสมัครอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดมาตรา6และมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนการเงินฯ - 24 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอส่งสำเนามติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น - 1 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอมอบแผ่นผับการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ - 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 31 มกราคม 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 - 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทย - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เเปลี่ยนแปลงครั้งที่9พ.ศ.2565ของอบจ.สระบุรี - 24 กุมภาพันธ์ 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 3 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 3 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขออนุญาติใช้ห้องประชุม อบต.มวกเหล็ก - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 15 มีนาคม 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  การกำหนดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินส่วนราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2565 - 3 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 21 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดสรรงบปรมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ2565งวดที่ 3 - 3 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองเรื่องบุคคลผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ - 24 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายในและแบบสำรวจด้านการควบคุมอาหารภายในฯ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 4 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ร่างแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามิลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2565 - 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือนมีนาคม2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอให้ตรวจสอบและยืยันความพร้อมแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การดำเนินการของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยกรณีเอกสารราชการสูญหายเนื่องจากสาธารณภัย - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนมกราคม2565 - 2 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรสามิต - 2 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 4 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 4 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 4 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ - 4 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเบิกเงินโครงการเด็กกตัญญูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68ฯ - 3 มีนาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเบิกเงินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเด็กจมน้ำ(ตะโกน โยน ยื่น) - 3 มีนาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเบิกเงินโครงการเครืข่ายเด็กไทยไม่กินหวานตำบลมวกเหล็ก - 3 มีนาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2565งวด2 - 2 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  มาตรการห้ามจัดสอบวัดความสามารถทางวิชาการและสมรรถนะอื่นๆของเด็กปฐมวัยฯ - 3 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลการทางการศึกษาฯ - 3 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  สำรวจความประสงค์ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอเงินรางวัลประจำปีของอปท. - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การเผยแพร่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 26 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริการฝนสุกร(ASF) - 9 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ - 24 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเบิกงเินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายหลักศูตรการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการส่งเสริมความรู้ด้านกีฬ - 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนฯ - 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเบิกเงินโครงการเด็กบ้านหมากแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ - 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21/2565ฯ - 11 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญประชุมคณะทำงานหาข้อมยุติปัญหาแนวเขตการปกครองตำบลลำพญาการฯ - 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ - 22 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ตอบแบบสำรวจฯ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 21 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 21 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์เป่าล้างบ่อบาดาล - 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  การกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(กปท.) - 9 กุมภาพันธ์ 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  แก้ไข เปลี่ยนแปลง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี(ครั้งที่2) - 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งประชาสัมพันธ์รณรงค์การปฏิบัติตามาตรการ Covid Free Setting ในทุกกิจการ/กิจกรรม - 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสมันพันธ์การดำเนินโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานประจำปี2565 - 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากกรรีรถจักรยานขนคนเดินข้ามถนนทางข้าม - 10 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ(Admin)ของหน่วยงานเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอรุรักษ์ - 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอถอนหลักแระกันสัญญา - 25 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ขอถอนหลักประกันสัญญา - 25 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือสำรวจกลุ่มเป้าหมาย - 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดจังหวัดการขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพฯ - 21 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การขอเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร - 25 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ อปท.ในระบบ GFMIS - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  มาตราการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  เน้นย้ำสถานศึกษาเรื่องมาตรการป้องกันโรคCovid-19อย่างเข้มข้น - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  ใบเสนอราคา - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  การประเมินการดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติฯ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การเตรียมการสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยจาการติดเชื้อไวรัสโคโณงนา 2019 ฯ - 25 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอถอนหลักประกันสัญญา - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 24 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ใบเสนอราคา - 1 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานฯ - 14 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  จดหมายบันทึก - 2 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  แต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์พักคอย(community Isolation) - 1 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเขตคลองมวกเหล็ก - 22 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ - 24 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การแก้ไขประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการกำหนดตำบลในท้องที่อำเภอมวกเหล็กฯ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ(Admin)ของหน่วยงานเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอรุรักษ์ - 8 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนฯ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการด้านสาธารณสุขฯ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  แนวทางปฏิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ2564รอบ6 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)กฎกระทรวงบัตรประจำตัวพนักงานท้องถิ่นเจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ปี2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  เอกสารชุดความรู้เกี่ยวกับกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนและแนวทางการพัฒนาสถรรนะหลักของผู้เรียน - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  การรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษษผ่าน TSC+ตามข้อกำหนดแนวทาง7มาตรการเข้มฯ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดแก้ปัญหาฯ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสมรรถนะครูต้นแบบในการเสริมสร้างภูมิคุัมกันยาเสพติดฯ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมหลักสูตรการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แบบสอบถามเรื่อง การปรับจำนวนขยะ อปท.ในกลุ่ม Cluster ที่ 4 - 21 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอถอนคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 22 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  แบบร้องเรียน(โรงไก่) - 22 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 21 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 21 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 21 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 21 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 21 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  การสำราวจข้อมูลองค์กรเครือข่ายที่ดำเนินงานร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - 11 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร - 27 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้ารับฝึกอบรมและสัมมนาแนวทางวิชาการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ - 24 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 15 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการับและการส่งหนังอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 25 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การขอถอนเงินค้ำประกันสัญญา - 21 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ในการซ่อมแทงค์น้ำโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน - 21 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 - 24 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA - 15 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ขอถอนคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 21 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ขอถอนคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 21 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ขอถอนคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 21 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ตอบรับเงินค่าแบบพิมพ์ - 10 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ - 15 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโสประจำปี 2565 - 17 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ - 17 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ยิมตัวพนักงานส่วนตำบล - 7 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอปท.พ.ศและร่างประมวลกฎหมายอปท. - 15 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมนเนม (สัญญาต่อเนื่อง) - 17 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ใบแจ้งหนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  การคัดเลือกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่นตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี ก.อบต.สระบุรี - 11 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 7 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ขอเชิญชวนให้ส่งบุคลาการเข้าร่วมอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ ถอดแบบทำรายการวัสดุฯ - 19 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเรื่องความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจที่มีต่อการปฏิบัติงานของ สตง. - 4 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ใบแจ้งหนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อปท. - 11 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางข้าม - 11 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การเฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย - 11 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้คุมานก่อสร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลวังม่วง - 14 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ - 14 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ข้อแนะนำการทดสอบหาขนาดเม็ดของวัสดุ(Sieve Analysis)ที่กำหนดปริมาณวัสดุผ่านตะแกรงเบอร์200ฯ - 7 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ขอส่งรายงานผลการศึกษาวิจัยโครงการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของประชาชน ฯ - 9 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและส่งปลูกสร้างค้างชำระ - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แบบสอบถาม Google Form - 11 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  เตือนให้รายงานค่าจ้างประจำปี 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 25 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 24 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 25 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 10 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 10 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ใบคำร้อง - 10 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนชุดตรวจโควิด-19 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืนฯ - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2565 - 7 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ใบเสนอราคา - 7 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ใบเสนอราคา - 7 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ใบเสนอราคา - 7 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ขอถอนคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 7 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ขอถอนคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 7 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ขอถอนคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 7 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ขอเบิกเงินโครงการเสริมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 อ. - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเบิกเงินโครงการเสริมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 อ. - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเบิกเงินโครงการเสริมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 อ. - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 4 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและส่งปลูกสร้างค้างชำระ - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งการรับลงทะเบียนเบี้ยังชีพผู้สูงอายุ(กรณีย้ายภูมิลำเนาเข้ามายังพื้นที่เขตธนบุรี - 28 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชาสมัพันธ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 31 มกราคม 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ - 4 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญประชุมคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบปฐมภูมิ 2562ระดับจังหวัด - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหรารส่วนตำบลมวกเหล็กเพื่อเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - 26 มกราคม 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหรารส่วนตำบลมวกเหล็กเพื่อเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - 26 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหรารส่วนตำบลมวกเหล็กเพื่อเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - 26 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหรารส่วนตำบลมวกเหล็กเพื่อเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - 26 มกราคม 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหรารส่วนตำบลมวกเหล็กเพื่อเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - 26 มกราคม 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  การรับรองรายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท. - 9 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การบันทึกปรับปรุงและรับรองข้อมูลในระบบข้อมูลกลางอปท.(INFO)ประจำปีงบประมาณ2565 - 2 กุมภาพันธ์ 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ฯ(ITA)ประจำปีงบประมาณ 2565 - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล - 2 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การให้สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2565 - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความเป็นธรรมโดยขอให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้สอบปากคำข้าพเจ้าในฐานะผู้ให้ถ้อยคำฯ - 10 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  คำร้องทั่วไป - 9 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 - 7 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ส่งแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 31 มกราคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอเชิญร่วมโครงการ - 27 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาฯ - 28 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  หลักเกณฑ์ในการขอเปิดบริการด้านทะเบียนราษฎรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นฯ - 7 กุมภาพันธ์ 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565 - 7 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลวัดและสำนักสงฆ์เบื้องต้น - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 4 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ - 8 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย - 12 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 31 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  รับโอนพนักงานส่วนตำบล - 4 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การกำกับดูแลการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน (ระบบประเมินออนไลน์)2563 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะครูต้นแบบในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดฯ - 4 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือเข้าร่วมอบรมโครงการและประชาสมัพันธ์โครงการประชุมกลุ่มไลน์สมาชิกฐานทรัพยากร - 9 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโ๕รงการเศรษฐกิจชุมชน - 9 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 - 26 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ติดตามผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ลดโทษปลอยตัว พ.ศ.2565 - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ - 7 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  แนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วนอิเล็กทรอนิกส์ฯ - 8 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวพนักงานส่วนตำบล - 8 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโ๕รงการเศรษฐกิจชุมชน - 9 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ฯ - 9 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  สำรวจแผนความต้องการนักศึกษาแพทย์คู่สัญญา ระยะ 10 ปี (ปี66-75) - 2 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  สำรวจแผนความต้องการนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน ระยะ5ปี(66-70) - 2 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญส่งรายชื่อบุคคลเข้ารับโล่รางวัลเกียรติโครงการจิตอาสากู้ชีพไทย ประจำปี2564 - 7 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม - 26 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ซักซ้อมการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาสำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน ก.พ.2565 - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การเปลี่ยนแปลงระยะการบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.ในระบบสารสนเทศฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอให้ตรวจสอบเขตคลองมวกเหล็ก - 26 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 24 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น - 24 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2565 - 31 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต - 28 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย - 26 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน(ศพค) - 25 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  หารือแนวทางปฏิบัติกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด - 31 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ - 2 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  เพิ่มช่องทางการยื่นคำขอผ่านทางไปรษณ๊ย์ - 31 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก - 31 มกราคม 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 - 31 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การประเมินองค์กร อำเภอคุณธรรม ปีงบประมาณ 2565 - 31 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก้นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาฯ65 - 28 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยฯ(เดือร ก.พ.2565) - 31 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การเตรียมความพร้อมข้อมูลการฉัดวัคซีน Pfizer .ในเด็กนักเรียนอายุ 5-ไม่เกิน 12 ปี - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  ตรวจสอบตำแหน่งว่างและอัตราว่างงานของ อปท.ที่ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การายงานข้อมูลผู้ที่จะยื่นคำขอรับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู(มาตรฐานทั่วไป) - 2 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565เงินอุดหนุนค่าเงินเดือน ค่าตอบแทนฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  ดำเนินการนำเข้าและบันทึกข้อมูลในแพลตฟอร์ม Jitasa.care - 2 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2563ฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การขับเคลื่อนโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอแจ้งยกเลิกการถ่ายทอดสัญญาณการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย(ก.พ.65) - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งต่อสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เดือน - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ - 31 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลประเภทอื่น - 27 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 25 กุมภาพันธ์ 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่7)พ.ศ.2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานฯ - 2 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ยกเลิกการจัดฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปีฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ให้ อปท.พิจารณาให้ความเห็นประกอบการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประจำปี 2563ฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอถอนคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน / แจ้งหนี้ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล - 24 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ขอส่งประกาศกำหนดจังหวัดที่จะทำการรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่องเปิดใจ ไขปัญหา ท้องถิ่นถามมา สตง.ตอบไป วินัยการเงินการคลังของรัฐ - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  การคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด และคณะกรรมการพิจารณาอุทรธ์ฯ - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  การขับเคลื่อนโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ระบบข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  การคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565 - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  การตอบแบบรายงานการจัดการเรียนการสอน - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาระเบียบกฏหมายสาธารณสุข อนามัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการอาสาสมัครบริบาลฯ - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมฯ - 2 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธณรมเนียมและค่าบริการ - 2 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  การขยายระยะเวลาการรับรองหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง - 2 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ก้าวทันใจ ต้านภัยโควิด 19ฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2563 - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอมอบหนังสือ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  การลงเวลาในสมุดลงเวลาปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่นฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ขอส่งกฎกระทรวงจำนวน 3 ฉบับ ออกตามความใน พรบ.โรงงานฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 25 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค)ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการฯ - 21 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์เชิฐชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริฯ - 28 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัย โครงการ LESS สำหรับสถาบันการศึกษาและอปท. - 28 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรตีความวิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา - 19 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการหลักการและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบฯว่าด้วยการข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ้นฯ - 17 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นฯ - 18 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ฯ - 31 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ของ อปท. - 31 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอประชาสัมพันธ์เอกสารแนวทางการดำเนินงานด้สนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย - 14 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุคราะห์ลดค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย - 26 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมขั้นสูงสุด - 28 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 - 28 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  คำร้องทั่วไป - 26 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  เรียเชิญร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานชื่อโรงเรียนฯ - 14 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมงานวิ่ง ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยฯ - 21 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ฯ(ITA)ประจำปีงบประมาณ 2565 - 18 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ส่งรายงานการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ - 21 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  กิจกรรมลงพื้นที่ให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)65 - 21 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่นฯ - 21 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 2563 และผลการประเมินความพึงพอใจฯ - 25 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565 - 25 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  บัญชีนวัตกรรมไทย - 21 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 19 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองฯ - 25 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือนกุมภาพันธ์2565 - 25 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) - 18 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2565 - 21 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอมวกเหล็กคัพ ประจำปี 2565 - 26 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเบิกเงินโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกรพ.สต.หินลับ - 27 มกราคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ - 27 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  สัญญาการให้ยืมใช้ทรัพย์สินของ อบจ.สระบุรีจะครบกำหนด - 26 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักศุตรเกตรเศรษฐกิจพิเพียง Online - 28 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรมแกรมประยุกต์ฯ - 28 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  คำร้องทั่วไป - 27 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐษนการบัญชีฯ - 13 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ ของกระทรวงมหาดไทย - 27 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ส่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริหารประกาศสำนักคณะกรรมการกลางฯ - 25 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การขยายระยะเวลาข้อตกลงความร่วมมือโครงการ คนไทยไร้ E-Waste - 28 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งมาตรากรยกระดับการป้องกันควบคุมโรคฯสำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีนฯ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การดำเนินการตามมาตรการโควิด-19 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขออนุเคราะห์ติดประกาศและประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 4 ฯ - 24 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการป้อกันอันตรายจากอัคคีภัยฯ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองเรื่องหลกเกณฑ์และวิธีการกันเงินค่าตอบแทนในการรื้อถอนฯ - 31 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมสภา อบต.ครั้งแรก - 28 มกราคม 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ขอรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมผังน้ำครั้งที่ 4 (การประชุมปัจฉิมนิเทศ)ฯ - 24 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรสามิต - 31 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่(การใช้ผังน้ำ)โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก ฯ - 24 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  โอนเงินชดเชยค่าขนส่ง (ขยะ) - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือลงทะเบียนตัวแทนหน่วยงานฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  รายงานโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้หญิงตั้งครรภ์ พ่อ แม่ฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์จากพายุฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  สรุปผลการประชุม ก.ท. และ ก.อบต.ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งแผนการดำเนินงานของ อบจ. - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา อปท. - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งเงินคืนคลังฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินการตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอทราบผลการพิจารณางบประมาณโครงการ สปสช. ปีงบประมาณ 2565 - 24 มกราคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอส่งแผนงานทำความสะอาดลำน้ำมวกเหล็ก ประจำปี 2565 - 24 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยการท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565 - 17 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล - 11 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีตรวจสถานที่จัดตั้งตลาดสีทองคำ - 21 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งรายงานการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ครั้งที่ 1/2565 - 11 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย - 17 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการับและการส่งหนังอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 13 มกราคม 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 25 มกราคม 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระรชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับฯ - 25 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเบิกเงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อนักเรียนและโครงการขับเคลื่อนทางกายพาเพลินฯ - 25 มกราคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 7 มกราคม 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 20 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่ยนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 - 19 มกราคม 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 9 - 25 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ - 21 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประเมินตนเองตามมาตรารปลอดภัยสำหรับองค์การในสถานประกอบกิจการอาหารฯ - 25 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชียวชาญให้อปท. ประจำปี 2565 - 21 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม - 25 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 - 25 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบสนับสนุน ศพด.ไตรมาส2(ม.ค-มี.ค.65) - 25 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  สัญญาจ้างครูอัตราจ้าง(งบองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก) - 21 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพรราชดำริฯ - 24 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้ารวมอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบฯ - 14 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งเข้าดำเนินงาน - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์นางรำฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้จำหน่ายพัสดุ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  วันพระราชทานธงชาติไทย - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 17 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 - 17 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางและแบบการประชุมสภาท้องถิ่นภายใต้บทบาทของประธานสภาท้องถิ่นฯ - 19 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางและแบบการประชุมสภาท้องถิ่นภายใต้บทบาทของประธานสภาท้องถิ่นฯ - 17 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาบุคลากรของ อปท. - 17 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งผลวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน - 21 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการการบันทึกบัญชีของหน่วยงานฯ - 7 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมหลักศูตร การวิเคราะห์เจากลึกการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถ - 4 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แนวทางปฏิบัตของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่ - 19 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การมอบทุนอุปการะเด็กก่อนวัยเรียนแก่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส - 12 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกหล็ก - 12 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐษน (จปฐ) 2565 - 19 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  เชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลวัดและสำนักสงฆ์ - 12 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564 - 19 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2565 - 13 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  คู่มือทดสอบ การทดสอบคอนกรีตโดยใช้คลื่นอัตราโซนิกฯ - 19 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีผลงานด้านภาษไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช2565 - 19 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 - 19 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์ คู่มือดูแลสุขภาพสำหรับครูผู้สอน - 19 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 - 19 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท - 17 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจกระบวนการตรวจราชการและนิเทศการปฏิบัติงานของ สถจ.สถอ.อปท. - 17 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 13 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 - 17 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การป้องกันและแก้ไขปัยหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก - 13 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี - 17 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งหนี้ค่าแบบพิมพ์และค่าขนส่ง - 17 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  การรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน - 19 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจเอกสาร รุ่นที่ 14 - 18 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2565) - 18 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโ๕รงการ โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก - 17 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การขยายระยะเวลาข้อตกลงความร่วมมือโครงการ คนไทยไร้ E-Waste - 17 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)2565และโครงการโรงเรียนปลอดขยะฯ - 17 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์ซักซ็อมทำความเข้าใจการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยฯ - 19 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและส่งปลูกสร้างค้างชำระ - 18 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  การนำส่งเงินให้แก่ อปท.ในระบบ GFMIS - 18 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ - 13 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนธันวาคม 2564 - 13 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือนตุลาคม 2564 - 18 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ - 21 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ อปท.ในระบบ GFMIS - 21 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอยืมตัวบุคลากร - 24 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์กำกับดูแลให้ อปท.ฯ - 1 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศ กจ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  การเปิดระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.(ฉบับที่4)2564 - 14 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการับและการส่งหนังอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 5 มกราคม 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  การจัดกิจกรรมจิตอาสาของอปท.และการรายงานผลผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท.(INFO) - 18 มกราคม 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  กำหนดการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดฯ - 13 มกราคม 2565 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  สอบถามตำแหน่งว่าและรับโอนพนักงานส่วนตำบล - 19 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดินฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  กฎกระทรวงกำหนดค่าตอบแทนรายปีฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.ฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งมอบป้านประชาสัมพันธ์หน้อหน่วยเลือกตั้งฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งรายงานรายชื่อผู้ประกันตนฯ - 1 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ตารางการตรวจติดตามจุดตรวจจุดบริการประชาชนฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ชี้แจงภารกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ - 1 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การแต่งตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  หารือแนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.ฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  แนวทางการใช้สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  โครงการประกวดนวัตกรรมฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือปรับปรุงแก้ไขฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารราชการฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  มาตรการลดความเสี่ยงฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือดูแลรักษาความสะอาดฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  จัดทำโครงการชุมชนปลอดขยะฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ส่งมอบพื้นที่ตามโ๕รงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.สระบุรี - 12 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายหลังเทศกาลปีหใหม่ - 14 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 11 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  คำอธิบายการดำเนินการประเมินผลลงาน ครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นฯ - 14 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้าร่วมโ๕รงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด - 13 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อายุระหว่าง 5-11ปี - 13 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  อบรมเชิงปฏิบัติการโณงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 8 (MU Safe School Virtual Workshop3) - 13 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การคาดการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ.2565 และมาตรการป้องกันและเตรียมรับการระบาดโรคไข้เลือดออก - 10 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือสนับสนุนโ๕รงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื - 10 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประสาน อปท.ดำเนินงานตสมกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ฯ - 12 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2563ฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมตามหลักสูตร โครงการอบรมผู้บริหารท้องถิ่นผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษาฯ - 11 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญรววมอบรมตามโ๕รงการฝึกอบรมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา อปท ในเขตสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 - 11 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 - 10 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ข้อหารือการจัดเก็บและยกว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีสนามชนไก่และเขื่อนน้ำอูน เทศบาลตำบลแร่ - 14 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายหลังเทศกาลปีใหม่ - 14 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  โ๕รงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) 2565 - 17 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเสนอราคาการจัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการให้บริการของ อปท.ในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี - 12 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประชาสัมพันการรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลฯ - 7 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งให้ปฏิบัติตามกฏหมายประกันสังคม - 7 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหารฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งรายงานการเลือกสถานพยาบาลฯ - 1 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมฯ - 1 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งมติ ก อบต จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 12/2563 - 1 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  กำชับการดำเนินงานฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  แจ้งผลการประชุมฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ใบแจ้งหนี้ / ส่งมอบงาน - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอส่งแนวทางการดำเนินงานฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งเข้าดำเนินงานฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอลดหย่อนค่าบริการจัดเก็บขยะ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ส่งมอบงาน / ใบแจ้งหนี้ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน / ใบแจ้งหนี้ - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ส่งมอบงาน / ใบแจ้งหนี้ - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  การแจ้งเข้าดำเนินการ - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  การแจ้งเข้าดำเนินการ - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ยกเลิกการจัดพิธีฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้เยียวยาดูแลฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  สำรวจบุคลากรด้ารสาธารณสุขฯ - 1 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงินฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าการประชุมกลุ่มย่อยฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งการรับเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งเงินคืน - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แผนปฏิบัติงานฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการับและการส่งหนังอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 13 มกราคม 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนประสานแผนพัฒนาในระดับอำเภอฯ - 12 มกราคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 ของ อบจ.สระบุรี - 13 มกราคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความร่วมมือให้ อปท.จัดส่งโครงการที่เกินศักยภาพ - 10 มกราคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 - 12 มกราคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมอบรม - 10 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ - 14 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามคู่มือการประเมินเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตนโยบายในการดำเินโครงการขนาด - 14 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล - 11 มกราคม 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  แจ้งประชาสัมพันธ์การยึดถือกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหนังสือรับรองฯ - 17 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แนวทางการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.ภาคเรียนที่ 2/2564 - 13 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2565 - 13 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การถ่ายโอนบุคลากรฯ - 12 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  การโอนจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาส 2(ม.ค.-มี.ค.2565 - 12 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ติดตามผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับปล่อยตัว พ.ศ.2564 - 7 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การคาดการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ.2565 และมาตรการป้องกันและเตรียมรับการระบาดโรคไข้เลือดออก - 12 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามข้อกำหนดฉบับที่ 41 ในพืเนที่สระบุรี - 12 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรฯ - 12 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เบี้ยยังชีพผู่ป่วยเอดส์ งวดที่ 2 - 12 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 - 12 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การส่งเสริมปีท่องเที่ยวไทย 2565 - 10 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้าร่วมประกวดคลิปวิดิโอ กรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามแนววิถีชีวิตใหม่ Nwe Normal - 11 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 - 11 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ใบเสนอราคา - 14 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาที่คุณของประมหากษัตริย์ - 14 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอขอบคุณ - 1 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญร่วมงานฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคาฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  การรับเสด็จฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์กำลังเจ้าหน้าที่ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การรับเสด็จฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การแจ้งเข้าดำเนินงาน - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2564 - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการทางวินัย - 10 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งให้ทราบว่ามีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่ง - 5 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์จัดส่งรูปถ่าย - 7 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือนมกราคม 2565 - 11 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การคัดเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 2565 รุ่นที่ 9 - 10 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม - 11 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)2565 - 10 มกราคม 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  คำร้องแจ้ง เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ป้าย - 12 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์ การอบรมเพิ่มขีดความสามรถด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและกฏหมาย - 11 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 7 มกราคม 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการับและการส่งหนังอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 7 มกราคม 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 7 มกราคม 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขอเชิญประชุม - 10 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงทุกวัยฯ - 7 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การแต่งตั้งรองประธานสภา อบต.มวกเหล็ก - 7 มกราคม 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิงฯ - 10 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แจ้งเตือนปริมาณฝุ่นละองงเกินมาตรฐาน - 10 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอทราบความคืบหน้า - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2565 - 10 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ - 10 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอรับเงินอุดหนุนจาก อบต.มวกเหล็ก - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตราการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก - 10 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนด้านการศึกษาท้องถิ่น - 10 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  กำหนดวันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 10 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ตอบข้อซักถามกฎกระทรวงตามประกาศราชกิจจานุเบกขา 19 มี.ค.2564 ฯ - 11 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ใบเสนอราคาฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 - 10 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอข้อมูลการอนุญาตให้ปลูกสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ โดย อปท. - 11 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับทางเข้า - ออกบ้านพักอาศัย - 11 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ใบเสนอราคาฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคาฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้ อปท. - 5 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2565 วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุขฯ - 10 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2564 - 10 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่2 - 1 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 11 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 6 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอส่งข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชขาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเรียนเชิญเช้าร่วมประชุมฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  คำร้องทั่วไป ขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูป - 4 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน - 5 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาศทางสังคมฯ - 4 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ร้องเรียนร้านป้ามะลิ น้ำตกริมธาร - 4 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพฯ - 4 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเข้าพื้นที่ดำเนินงานโครงการ - 4 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม - 4 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาสร้างเครือข่ายบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตฯ - 4 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอสนับสนุนเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 - 4 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  คำสั่งปกครองไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดทำแผนงาน/โครงการ ในระบบจัดการ (THAI WATER PLAN) - 4 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 ของ อบจ.สระบุรี - 4 มกราคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แจ้งหนี้ค่าแบบพิมพ์และค่าขนส่ง - 4 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 4 มกราคม 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 4 มกราคม 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขอเชิญชวนให้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การออกแบบคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว - 5 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 2543 - 5 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA)และอบต. - 5 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพโค้ชด้านสุขภาพ - 5 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การเปรียบเทียบคดีตาม พรบ.ควบคุมอาคารฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  รายงานผลการทดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินประจำปี 2564 - 5 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  การตรวจสอบการคลัง การบัญชี และการพัสดุ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2564 - 5 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 - 5 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  การรับรองรายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำสั่งปกครองไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอยกเลิกหนังสือฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอให้ดำเนินการชี้แจงฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารราชการฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำสั่งปกครองไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอทราบความคืบหน้า - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การสำรวจสิ่งปลูกสร้างฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอให้ชำระหนี้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม(นม)โรงเรียน - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งการย้ายภูมิลำเนาและสถานะลงทะเบียนฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งเข้าพื้นที่จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอส่งคืนเงินอุดหนุนโครงการฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  สัญญาจ้างครูอัตราจ้างฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอส่งรายงานและหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนพร้อมรายงานการดำเนินการฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเป็นประธานฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์ รู้แล้วเลิกสูบบุหรี่ฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบภารกิจฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์ บัญชีนวัตกรรมไทยฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การคัดเลือกกรรมการผู้แทนฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การรายงานในระบบสารสนเทศฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 6 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง - 6 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรสามิต - 5 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  สำรวจความประสงค์รับวัคซีนเด็กนักเรียนอายุ 5-11 ปี ของนักเรียนของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่สระบุรี - 5 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แผนป้องกันและดับไฟป่าจังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 5 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การส่งรายงานการเงินงวดปีบัญชี 2564 - 5 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต.(เพิ่มเติม)2564 - 5 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดทำแผนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ - 5 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ KIP NEW GEN - 7 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 4 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  หารือการจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารตามมาตรา 115ฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารที่ดีฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  จัดทำโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  การประเมินผู้บริหารองค์การฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์อบรมฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งเรื่องแนวทางปฏิบัติการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด กองช่าง]
  ใบเสนอราคา จ้างเหมาลงหินคลุกหรือลงลูกลังฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา ซ่อมแซมถนน คสล. ม.1 บ้านหมากฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอเข้าพื้นที่ดำเนินงานโครงการ - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์รับรองแบบรูปรายการโครงการถมดินเพื่อเตรียมสร้างอาคารสำนักงานใหม่ - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การเตรียมการป้องกันและแกไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดสระบุรี ปี 2564 - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์การใช้งานและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเบื้องต้น - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมชี้แจ้งแนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  สำรวจข้อมูลความต้องการของชุมชน - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID -19"ฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือยกระดับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปสั้นในกิจกรรมการสร้างการรับรู็และความตระหนัก เนื่องในวันทะเลทรายฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ปีการศีึกษา 2564ฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก - 1 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอเสนอราคาเพื่อดำเนินการสำรวจและปรพเมินความพึงพอใจ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนเรีนรู้การดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดสระบุรี ปี 2564ฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและธุรกิจเฉพาะฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอแก้ไขเพิ่อมเติมการเสนอโครงการรับเงินอุดหนุน - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ใบแจ้งหนี้ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบประเมินราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2563 - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอสนับสนุนน้ำดื่มให้กับผู้รับบริการ - 1 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือทบทวนและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอส่งเอกสารเพิ่มเติมฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  สำรวจข้อมูลความต้องการของชุมชน - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งป้าย - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวบุคลากรมาปฏิบัติงานทางด้ารช่าง - 1 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งเรื่องการติดต่อ รับ-ส่ง หนังสือ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือแจ้งผู้ประกันตนรับสิทธิประโยขน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์ฯ - 1 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งเรื่องช่องทางการติดต่อ รับ-ส่ง หนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งช่องทางการติดต่อ รับ-ส่ง หนังสือฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การต่อประสานงาน การนำส่งหนังสือ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอถอนเงินค้ำประกันสัญญา - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ใบแจ้งเข้าดำเนินงาน - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ยืนยันการเปิดเรียนวันที่ 1 มิถุนายน 2564ฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ส่งข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2564 - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ใบแจ้งเข้าดำเินงาน - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การสรุปและถอดบทเรียนฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งคำสั่งฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  กำหนดการรับบริจาคโลหิต - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือในการดำเนินงานฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาประเมินตนเองฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์รวบรวมรายชื่อครูผู้ดูแลเด็กฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การเตรียมความพร้อมฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดกิจกรรมฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเบิกเงินโครงการฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอถอนเรื่องการคัดค้านฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  นำส่งเงินภาษีบำรุง อปท.ที่จัดเก็บในเดือน ม.ค.2564ฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  การใช้งานระบบฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ส่งประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งรายงานการประชุมฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเอกสารเพิ่มเติมฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอขอบพระคุณ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การคืนเงินประกันการเดินทางฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้ประชาสัมพันธ์โครงการของกรมที่ดิน - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การส่งมอบพัสดุโครงการเพิ่มน้ำต้นทุนฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  สนับสนุนเครื่องจักร - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ขออนุญาตขุดลอกพื้นที่ในเขตทางหลวง - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอถอนคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ใบแจ้งหนี้/ส่งมอบงาน - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ส่งข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2564 - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอตรวจสอบทางสาธารณประโยชน์ - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  โครงการการศึกษาผู้มีศักยภาพนานาชาติชีอานฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2564 - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  เร่งรัดการใช้จ่ายงบประามาณรายจ่ายฯ - 1 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  คืนเงินสมทบกองทุนฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอยืมตัวบุคลากรฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ - 1 มกราคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แสดงความคิดเห็นต่อร่าง พรบ.ฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งเรื่องข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด จังหวัดสระบุรี ประจำปี พ.ศ.2564 - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  การสำรวจความเห็นฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การรับฟังความคิดเห็นฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ ศ 2564 งบกลางฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  รายงานข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2564 - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การนำส่งเงินให้แก่ อปท. ในระบบ GFMIS - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอโต้แย้งคำขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างรั้ว - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์เป่าล้างบ่อบาดาล - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง งานป้องกัน]
  การเตรียมการป้องกันฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือติดตั้งป้ายฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ยกเลิกและเลื่อนแผนการฝึกอบรมฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  เชิญชวนให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามรวจสอบคุณภาพฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พรบ.ควบคุมการโฆษณาฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งเงินฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้ง อปท.และผู้เกี่ยวข้องฯ - 1 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอส่งตัวพนักงานส่วนตำบลฯ - 1 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564 - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4/2564 - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมประชุมกิจกรรมฯ - 3 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติฯ - 23 ธันวาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดฯ - 27 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  การคัดเลือก บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 - 24 ธันวาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชาสัมพันธ์การรับโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสระบุรี - 24 ธันวาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  บัญชีนวัตกรรมไทย - 27 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย - 27 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  เตือนภัยระวังเพลี้ยจักจั่นมะม่วง - 21 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ผ่อนคลายมาตราการป้องกันและควบคุมการระบาดของโณคโควิด-19 - 28 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การรวบรวมหลักฐานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง - 23 ธันวาคม 2564 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ครั้งแรก - 24 ธันวาคม 2564 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน อปท.เข้าไปศึกษาดูงานกิจกรรมและโครงการต่างๆของ อบจ.เชียงราย - 21 ธันวาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 1/2564 - 22 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แนวทาง/คู่มือการจัดตั้งด่านชุมชน - 21 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  โครงการบูรณาการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. - 21 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประชาสัใพันธ์ Mobile Application เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย - 24 ธันวาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ - 28 ธันวาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 24 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (เพิ่มเติม) - 27 ธันวาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดทำนามสงเคราะห์ (ไทย-อังกฤษ) - 24 ธันวาคม 2564 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ส่งรายงานรายชื่อผู้ประกันตนที่ยังไม่เลือกสิทธิการรักษาพยาบาล - 21 ธันวาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - 24 ธันวาคม 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอเชิญ อปท.เข้าร่วมโ๕รงการ SAFETY ZONE 4.0 และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ - 27 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  รายงานการใช้จ่ายโ๕รงการบูรณาการบริหารจัดศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการฃ่วยเหลือประชาชนของ อปท.อ.มวกเหล็ก64 - 27 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรีนมความพร้อมรับเหตุสาธารณภัย - 27 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 23 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 - 17 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือนกันยายน 2564 - 27 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยฯ - 5 พฤษภาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทยฯ - 28 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบ อปท. - 12 พฤษภาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แนวทางการปฏิบัติการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู็ฯ - 12 พฤษภาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือสถานประกอบการประเมินตนเองฯ - 12 พฤษภาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งผลการประชุมของศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 - 12 พฤษภาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 - 12 พฤษภาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากฯ - 12 พฤษภาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ฯ - 12 พฤษภาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ปิดประกาศ 30 วัน แก้ไขเพิ่มเติมกฏกระทรวงฯ - 12 พฤษภาคม 2564 [ กองช่าง]
  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น - 29 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้บังคับใช้กฏหมายฯ - 5 พฤษภาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การขยายเวลาดำเนินงานฯ - 30 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์สำรวจและตรวจสอบการถือสิทธิ์ครอบครองที่ดิน - 6 พฤษภาคม 2564 [ กองคลัง]
  กฏกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกฯ - 5 พฤษภาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ ศ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปฯ - 5 พฤษภาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอสนับสนุนบุคลากรฯ - 5 พฤษภาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งข้อสั่งการเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ฯ - 12 พฤษภาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  สรปผลการประชุม ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ฯ - 27 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุนฯ - 29 เมษายน 2564 [ กองคลัง]
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ - 27 เมษายน 2564 [ กองคลัง]
  เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการฯ - 30 เมษายน 2564 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรงบประมาณรานยจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ฯ - 30 เมษายน 2564 [ กองการศึกษา]
  การสำรวจหอพักที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการหอพักฯ - 30 เมษายน 2564 [ กองการศึกษา]
  แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ฯ - 30 เมษายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฯ - 30 เมษายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอโต้แย้งเรื่องการนำส่งใบอนุญาตฯ - 29 เมษายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวฯ - 27 เมษายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 26 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 26 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แต่งตั้งคณะทำงานตรวจฯ - 27 เมษายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือทบทวนและประชาสัมพันธ์ฯ - 28 เมษายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งเข้าดำเนินงานฯ - 29 เมษายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง - 13 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 - 23 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร - 21 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - 13 ธันวาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งขอให้ศึกษาคำพิพากษาของศาลปกครองเพชรบุรี กรณีจำเป็นต้องมีการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงต่อพนักงานสฯ - 1 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แผนปฏิบัติงานเก็บรวบรวมและกำจัดขยะอันตรายชุมชนของ อปท.ที่เป็นจุดรวบรวมปีงบประมาณ 2565 - 20 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะฯ - 20 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนเชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน - 20 ธันวาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลเมืองอรัญญิก และเทศบาลตำบลพลายชุมพล - 17 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  แนวทางการปฏิบัติในการต่อายุใบอนุญาติจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน - 20 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  การโต้แย่งกรณีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิเสธการขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ - 21 ธันวาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การขออนุญาตและคำขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย - 22 ธันวาคม 2564 [ กองช่าง]
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมงานก่อสร้าง วางท่อประปา และการตรวจสอบควบคุมคุณภาพน้ำ รุ่นที่1-2565 - 21 ธันวาคม 2564 [ กองช่าง]
  การอนุมัติผ่อนผันการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตรงกับวันหยุดราชการ - 24 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  การเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบ New GFMIS Thai - 23 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564-2569 - 20 ธันวาคม 2564 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2565 - 21 ธันวาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไข ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 ของ อบจ.สระบุรี - 15 ธันวาคม 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แจ้งแนวทางการเสนอพยานหลักฐานใหม่ของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนฯ - 3 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั - 21 ธันวาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ชาวมวกเหล็ก ประจำเดือนธันวาคม 2565 - 21 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การายงานติดตามสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2564/65 - 20 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนเคราะห์ตอบแบบสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครการผลิตไฟฟ้าฯ - 16 ธันวาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 9 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีคนพิการดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 - 17 ธันวาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การออกแบบคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว - 15 ธันวาคม 2564 [ กองช่าง]
  หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่งปลูกสร้าง - 21 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่งปลูกสร้างกรณีเทศบาลเมืองคอหงษ์กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 21 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  การเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน - 20 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2564 - 21 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570)ของ อปท.ในเขตจังหวัดสระบุรี - 7 ธันวาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  รายงานประจำปี พ.ศ.2563 ของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book - 20 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2564 - 22 ธันวาคม 2564 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  ขอมอบปฏิทินประจำปี 2565 - 1 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการับและการส่งหนังอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 14 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี - 14 ธันวาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2564 LPA - 20 ธันวาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดกิจกรรมประกวดเรียงความ บทกลอน ความรักของพ่อ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ - 17 ธันวาคม 2564 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  โครงการ ธรรมจักรสีเขียว - 15 ธันวาคม 2564 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 13 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 20 ธันวาคม 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอรับการสนับสนุนข้อมูล - 27 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ฯ - 27 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ใบเสนอราคา - 30 เมษายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 30 เมษายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 30 เมษายน 2564 [ กองคลัง]
  เลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ - 29 เมษายน 2564 [ กองคลัง]
  หารือข้อกฏหมายการยกเว้นภาษีที่ดินฯ - 29 เมษายน 2564 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ - 27 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศฯ - 27 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2564ฯ - 27 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะฯ - 27 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมฯ - 23 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาหลักสูตรฯ - 23 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ - 23 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ/ส่งมอบฯ - 21 เมษายน 2564 [ กองช่าง]
  การรับรองคุณสมบัติบุคคลฯ - 20 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ - 20 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ - 20 เมษายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมฯ - 9 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินฯ - 9 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การกำหนดชื่อผู้ใช้งานฯ - 20 เมษายน 2564 [ กองการศึกษา]
  การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ - 20 เมษายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ - 20 เมษายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์มฯ - 20 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ - 19 เมษายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโ๕รงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานใรระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ - 14 ธันวาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 14 ธันวาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ ศ 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ - 19 เมษายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542ฯ - 14 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน ม.ค.-เม.ษ.2564 - 14 ธันวาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอส่งสำเนากฏกระทรวงฯ - 19 เมษายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การขำระเงินสมทบประจำปี 2565 และรายงานค่าจ้างประจำปี 2564 - 1 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  รายงานผลการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินประจำปี 2564 - 9 ธันวาคม 2564 [ กองช่าง]
  โครงการเฝ้าระวังโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายงบประมาณฯ - 19 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 - 20 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ประกาศปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบอนุญาต และแบบหนังสืออื่นๆฯ - 20 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสนับสนุน การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาและผู้บริหารท้อง - 26 พฤศจิกายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความร่วมือเข้มงวดมาตราการเฝ้าระวังและป้องกันโณคระบาดสัตว์ปีก - 20 ธันวาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  การกำหนดวันหยุดราขการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 - 13 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอย้ายอุปกรณ์ตู้ขยายเสียงตามสาย - 14 ธันวาคม 2564 [ กองช่าง]
  นำส่งเงินภาษีบำรุง อปท.ที่จัดเก็บในเดือน พ.ย.-ธ.ค.ฯ - 19 เมษายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 14 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 14 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 14 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2564 - 19 เมษายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ใบเสนอราคา - 14 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 14 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 14 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 13 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 13 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 13 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน - 14 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 19 เมษายน 2564 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ให้จัดกิจกรรมแจกข้าวกล่อง โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน - 8 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.สระบุรี - 29 พฤศจิกายน 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การรับรองรายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท. - 13 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปี 2564 - 9 ธันวาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 - 8 ธันวาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ 19 - 1 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมฯ - 19 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2565 - 9 ธันวาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอส่งประกาศการกำหนดระบบคิวการเข้ารับบริการงานทะเบียนฯ - 20 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการับและการส่งหนังอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 2 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมโครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ - 9 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การขยายเวลาการรับสมัครฯ - 20 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันลดอุบัติเห - 3 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว - 20 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรประจำปี 2564 เนื่องในโอกาศครบรอบ 5 ปี ในการประกาศจัดตั้งอุทยานฯ - 10 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2565 - 29 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินการตามาตราการโ๕วิด-19 - 13 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งผลการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ - 19 เมษายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ใบเสนอราคา - 15 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอหารือข้อกฎหมาย - 16 ธันวาคม 2564 [ กองช่าง]
  การใฃ้แพลตฟอร์ม Jitasa.care สนับสนุนการบริหารสถานการณ์โ๕วิด-19ในพื้นที่ - 16 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งผลการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ - 19 เมษายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แก้ไข เพิมเติม การผ่อนคลายมาตราการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 - 3 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตราการเฝ้าระวังและปองกันโรคระบาดในสัตว์ปีก - 16 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาของคณะกรรมมาธิการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร - 16 ธันวาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์มอบหมายเจ้าหน้าที่ทำแบบทดสอบฯ - 9 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอถอนคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 20 ธันวาคม 2564 [ กองช่าง]
  การขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์ - 12 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอจัดส่งหนังสือกฏหมายและระเบียบฯ - 9 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 9 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 9 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง(ฉนับบที่...)พ.ศ.. - 1 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเป็นคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจโควิด-19 ประจำมหาวิทยาลัยฯ - 17 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 7 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ชอเชิญเป็นคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจโควิด-19 ประจำมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก - 16 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนฯ - 9 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นฯของ อบจ.สระบุรี - 29 พฤศจิกายน 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจโครงการคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Big Data) - 15 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรสามิต - 20 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานแผนฯ - 9 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 จังหวัดสระบุรี - 9 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  เชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนาฯ - 5 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 19 เมษายน 2564 [ กองการศึกษา]
  แจ้งเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ - 1 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การตรวจสอบเอกสารฯ - 19 เมษายน 2564 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการฯ - 5 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ใบเสนอราคา - 5 มีนาคม 2564 [ กองช่าง]
  ใบเสนอราคา - 5 มีนาคม 2564 [ กองช่าง]
  ใบเสนอราคา - 5 มีนาคม 2564 [ กองช่าง]
  ใบเสนอราคา - 5 มีนาคม 2564 [ กองช่าง]
  ใบเสนอราคา - 5 มีนาคม 2564 [ กองช่าง]
  ใบเสนอราคา - 5 มีนาคม 2564 [ กองช่าง]
  ใบเสนอราคา - 5 มีนาคม 2564 [ กองช่าง]
  ใบเสนอราคา - 5 มีนาคม 2564 [ กองช่าง]
  ใบเสนอราคา - 5 มีนาคม 2564 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือดำเนินงานตามประกาศจังหวัดฯ - 8 มีนาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  สอบถามการโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล - 5 มีนาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  โครงการบูรณาการบริหารจัดการศูนย์ฯ - 5 มีนาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ - 5 มีนาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขออนุญาตนำเสนอ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ฯ - 4 มีนาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ - 3 มีนาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมฯ - 1 มีนาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมให้การต้อนรับฯ - 5 มีนาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2564ฯ - 3 มีนาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการฯ - 3 มีนาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรฯ - 9 มีนาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือแจ้งให้ อปท.เข้าร่วมสัมมนาฯ - 3 มีนาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์ฯ - 8 มีนาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบถือครองที่ดินฯ - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ - 18 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนผลการพิจารณาฯ - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดฯ - 22 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนฯ - 22 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  สิทธิและสวัสดิการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางปฏิบัติในการเข้าใช้แอปพลิเคชั่น พ้นภัย - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  หมายศาล - 24 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมประชุมฯ - 22 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฯ - 23 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองการศึกษา]
  การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนฯ - 22 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ - 1 มีนาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย - 3 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โ๕รงการสร้างหลักประกินด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ65 - 7 ธันวาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชาสัมพันธ์ โ๕รงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน - 30 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ครั้งที่ 1/2565 - 2 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง - 1 ธันวาคม 2564 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  การคัดเลือก อปท.ที่การบริหารที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565 - 25 พฤศจิกายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 29 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปีของ อบจ.สมัทรปราการ - 19 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 15 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. - 2 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ - 26 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  จัดส่งบัญชีประสานโครงการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2566-2570) - 25 พฤศจิกายน 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอถอนคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 8 ธันวาคม 2564 [ กองช่าง]
  ขอถอนคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 8 ธันวาคม 2564 [ กองช่าง]
  ขอถอนคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 8 ธันวาคม 2564 [ กองช่าง]
  ขอนำส่งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการโณงไฟฟ้าพลังความร้อน ฯ - 30 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อต้านแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว - 3 ธันวาคม 2564 [ กองช่าง]
  ขอเชิญประชุม - 8 ธันวาคม 2564 [ กองช่าง]
  แจ้งการรับเงินโ๕รงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 - 29 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือวิจัย (Try out) - 2 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการระบาดของโณคไข้เลือกออกในช่วงปลายปี - 9 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ - 9 ธันวาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 3 ธันวาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเร่งรัดเรียกเก็บเงินค่าฝากส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามชิกสภาและนายก อบต. - 9 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์ สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา - 13 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การเตรียมพร้อมสำหรับการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. (ด้านการศึกษา) - 13 ธันวาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ - 9 ธันวาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพจากระบบข้อมูล TPMAP - 2 ธันวาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินฌครงการขนาดใหญ่ - 1 ธันวาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศชื้อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร - 29 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ - 23 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประชุม เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน - 1 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แจ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ฯ - 3 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ (ไตรมาส4/2564) - 9 ธันวาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปีแกรมประยุกต์ระบบสาสนเทศฯ - 13 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ขั้นตอนและแนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย65 - 29 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กฯ - 18 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันฯ - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงินฯ - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564 - 18 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม - 22 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งรายงานการเลือกสถานพยาบาลฯ - 22 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทยฯ - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพัันธ์การประกวดฯ - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การตรวจสอบดูแลพระบรมฉายาลักษ์ฯ - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการประกวด อปท.ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่นฯ - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาต - 1 มีนาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้ - 25 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองการศึกษา]
  ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้ - 25 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองการศึกษา]
  ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้ - 25 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอเบิกเงินโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ - 25 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลฯ - 22 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งกำหนดการตรวจทันตสุขภาพเด็กนักเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองการศึกษา]
  ใบแจ้งหนี้ - 22 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองคลัง]
  ขอร้องทุกข์ - 22 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองช่าง]
  มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยฯ - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองการศึกษา]
  ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานฯ - 18 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบฯ - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเบิกเงินโครงการรณรงค์ไข้เลือดออกฯ - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การเปิดตรวจรายงานการเงิน - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองคลัง]
  เตือนให้รายงานค่าจ้างประจำปี 2563 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองคลัง]
  การจัดทำโครงการฝึกอบรมฯ - 16 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองการศึกษา]
  การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID -19 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรฯ - 16 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือกำกับดูแลการเจาะฯ - 18 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองช่าง]
  การโอนเงินจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.ฯ - 16 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ฯ - 16 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฯ - 9 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฯ - 9 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฯ - 9 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองคลัง]
  การแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน - 1 ธันวาคม 2564 [ กองช่าง]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรฯ - 16 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองคลัง]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 25 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย 2565 - 29 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งรายงานการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ - 22 พฤศจิกายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญประชุม - 30 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฯ - 9 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองคลัง]
  การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฯ - 23 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือนธันวาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฯ - 9 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองคลัง]
  แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่าง ม.ค.-พ.ค.2565 - 29 พฤศจิกายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้่ราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 - 1 ธันวาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (พ.ศ.2566-2570) - 1 ธันวาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2565 - 29 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฯ - 9 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งผลการโอนเงิน - 15 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินฯ - 1 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามฯ - 10 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการะประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - 30 พฤศจิกายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ - 3 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฯ - 11 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 1 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 30 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  อบรมเชิงปฏิบัติการโณงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 7 (MU Safe School Virtual Workshop3) - 3 ธันวาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  หมายเรียก - 10 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ - 30 พฤศจิกายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความร่วมมือสำรวจการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกฯ - 11 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 ฯ - 29 พฤศจิกายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (เทศบาลและอบต.) - 1 ธันวาคม 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (เทศบาลและอบต.) - 26 พฤศจิกายน 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง อปท.กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผลฯ - 1 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโ๕รงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินฯ - 1 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ระเบียบการมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติฯ - 29 พฤศจิกายน 2564 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การเข้ารับการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น 2565 - 3 ธันวาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฯ - 9 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ใบเสนอราคา - 16 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองคลัง]
  ขอเบิกเงินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ - 16 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. เดือนกันยายน.2564 - 23 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  การเตีรยมความพร้อมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 - 22 พฤศจิกายน 2564 [ กองช่าง]
  การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2564 - 25 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร - 26 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 26 พฤศจิกายน 2564 [ กองช่าง]
  โอนเป็นที่สาธารณประโยชน์ - 27 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง]
  การประเมินความพร้อมในการเปิดเรียน (On Site)ของ ศพด. - 30 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอควมอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฯ - 9 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 24 พฤศจิกายน 2564 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร - 18 พฤศจิกายน 2564 [ กองช่าง]
  แจ้งโอนเงินค่าบริหารทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - 18 พฤศจิกายน 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การดำเนินการตามมาตราการโควิด-19 - 22 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอส่งมอบชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf เพื่อสนุนสนุนให้ อบต. เป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับผู้สูง - 23 พฤศจิกายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 1 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 1 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 25 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 25 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 25 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคำร้องฯ - 22 พฤศจิกายน 2564 [ กองช่าง]
  แอลกอฮอล์สำหรับเด็ก แลถอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย รองรับการเปิดชั้นเรียน - 6 ตุลาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  แอลกอฮอล์สำหรับเด็ก แลถอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย รองรับการเปิดชั้นเรียน - 6 ตุลาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ใบเสนอราคา - 24 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 24 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 24 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ให้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กเยาวชนไทยฯ - 18 พฤศจิกายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 25 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 25 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  การขอใช้พื้นที่เพื่อจัดทำโครงการสาธารณูปโภค - 18 พฤศจิกายน 2564 [ กองช่าง]
  กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 - 26 พฤศจิกายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ อปท - 26 พฤศจิกายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 25 พฤศจิกายน 2564 [ กองช่าง]
  จัดส่งเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานตสมแผนฯประจำปีงบประมาณ 2565 - 17 พฤศจิกายน 2564 [ กองช่าง]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 25 สิงหาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 17 พฤศจิกายน 2564 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ - 25 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสามชิกสภาและนายก อบต. - 25 พฤศจิกายน 2564 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าดวยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ พ.ศ.2562 - 25 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งรายงานการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ - 18 พฤศจิกายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ - 26 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 20 กันยายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งเปิดใช้งานระบบช่วยตอบข้อความ ตอบคำถาม ให้ข้อมูลในรูปแบบ Chatbot เพื่อบริการข้อมูลท้องถิ่นฯ - 23 พฤศจิกายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2564 - 22 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว พ.ศ.2564-2565 - 15 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว พ.ศ.2564-2565 - 22 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย - 25 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทย - 25 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แนวปฏิบัติกรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ขอให้กรมการค้าต่างประเทศตรวจสอบการอนุญาตให้นำรถยนต์ฯ - 25 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายสลากบำรุงกาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 - 25 พฤศจิกายน 2564 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด ประจำปี 2565 - 26 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่ อปท. - 29 พฤศจิกายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ - 29 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ใบคำร้อง - 30 พฤศจิกายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ฯ - 26 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ - 30 พฤศจิกายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อสร้างแม่ลูกคุณภาพอย่างมีส่วนร่วมฯ - 30 พฤศจิกายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  จัดทำโ๕รงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ - 22 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ใบเสนอราคา - 7 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 8 กันยายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 8/2564 - 31 สิงหาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง - 2 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดขั่วคราวชนิดโรคลัมปี สกอน ในโคเนื้อ - 1 กันยายน 2564 [ สำนัก