วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการติดตั้งอ่างล้างมือสูง 60 ซม. บริเวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดทั้ง 3 แห่ง ๆ ละ 2 อ่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษาฯ เก้าอี้, ตู้เหล็กบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ศพด. สังกัด กองการศึกษาฯ โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมถาดคีย์บอร์ด เก้าอี้ ชุดโต๊ะอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-5328 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 005 57 0004) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาลอกรางระบายน้ำ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้ากหมาก ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อสื่อสิ่งพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (เฉพาะจุดที่ชำรุด) เกิดจากพายุ จำนวน 6 หมู่บ้าน ได่แก่ หมู่ 1 บ้านหมาก หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง หมู่ 6 บ้านซับประดู่ หมู่ 7 บ้านหลังเขา หมู่ 8 บ้านโชคชัยพัฒนา หมู่ 12 บ้านเขาไม้เกวียน อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง